Tulostus osasta Kustannukset

Jätehuollon kustannukset

Jätehuollon kustannukset tulevat paljon muustakin kuin jätteen kuljettamisesta syntypaikalta kaatopaikalle. Kokonaiskustannukset muodostuvat muun muassa astioiden hankinnasta, niiden tyhjennyksistä ja kuljetuksista, eri jätejakeiden lajittelusta ja käsittelykustannuksista, jätehuoltotilojen rakentamisesta, koulutuksen järjestämisestä, jäteverosta sekä kunnan jätemaksusta.

Näistä kustannuksista kukin voidaan jakaa vielä useisiin alakustannuksiin. Esimerkiksi kuljetuksen kustannustekijät muodostuvat seuraavasti.

Kiinteitä kustannuksia ovat
Muuttuvia kustannuksia ovat

Jätehuollosta aiheutuvat kustannukset nousevat tulevaisuudessa. Nykyään periaatteena on, että nyt kerättävillä maksuilla pyritään kattamaan kaikki jätteestä tulevaisuudessakin aiheutuvat kustannukset, kuten kaatopaikkojen lopettamiskustannukset. Lisäksi kustannuksia lisäävät nykyisten kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jäljelle jäävien kaatopaikkojen saattaminen vastaamaan Euroopan unionin lainsäädäntöä. Myös kuljetuskustannukset kasvavat kuljetusmatkojen pidentyessä. Henkilöstökulut kasvavat, kun palkat nousevat ja palkataan uusia henkilöitä hoitamaan eri jätehuoltoketjun tehtäviä. Paras keino hillitä jätehuoltokustannusten kasvua onkin jätteen synnyn ehkäisy. Myös lajittelua tehostamalla ja kierrätystä sekä jätteiden hyöty- ja uudelleenkäyttöä lisäämällä on mahdollista vaikuttaa siihen, että kustannukset eivät nouse suhteettoman paljon. Jätteen loppusijoittaminen kaatopaikalle on kallein vaihtoehto niin taloudellisesti kuin ympäristönsuojelullisestikin.


Jätteen hinta

Kuluttajan tai yrityksen jätteestä maksama hinta koostuu monista tekijöistä. Normaalisti voidaan kuitenkin olettaa että jäteastian tyhjennyksen hinta rakentuu seuraavasti:

Suurta hämmennystä aiheuttaa kuitenkin se, että yleensä jätemaksut ilmoitetaan euroina per tonni jätettä tai kerättävää jaetta. Kuitenkin jäteastiat ovat mitoitettu litroina tai kuutioina, eikä niitä yleensä punnita erikseen ennen tyhjennystä jäteautoon. Kuinka jätteen kuljettaja sitten voi tietää, paljonko jätettä kukin asiakas on antanut kuljetettavaksi?

Vastaus piilee siinä, ettei jätteen kerääjä tiedäkään, mutta koska kustannusten pitää jotenkin perustua kerättävän jätteen määrään, laskuttaa kuljettaja asiakastaan jäteastian tilavuuden mukaan.

Tyhjennettäessä jäteastia oletetaan aina täydeksi.

Poikkeuksena ne jäteastiat, jotka kuljetetaan jätteen käsittelypaikalle tyhjennettäviksi, kuten vaihtolavat, jätesäiliöt ja jätteen puristimien säiliöt, punnitaan ennen tyhjentämistä käsittelypaikalla, jolloin niistä laskutetaan painon, ei tilavuuden mukaan. Myös etukuormauskontit voidaan yleensä punnita tyhjennettäessä, jolloin myös niiden sisällön tarkka paino saadaan selville.

Tilavuus muunnetaan painoksi käyttämällä jäteverolaissa määritettyjä tilavuuspainokertoimia, jotka löytyvät täältä. Esimerkiksi 1000 litraa puristamatonta sekajätettä oletetaan painavan noin 200 kilogrammaa (kerroin 0,2).

Jätteen kerääjää laskuttaa vuorostaan kaatopaikka tai käsittelykeskus, jolle kerääjä vie keräysautonsa tyhjennettäväksi. Käsittelypaikalla ajoneuvo punnitaan ennen ja jälkeen tyhjennyksen, ja jätteen kuljettajaa veloitetaan käsittelypaikalle tuodun jätteen tarkan painon mukaan.

Tilavuuspainokertoimet


Jätteen kulku

Oheinen kaavio selventää jätehuollon kulkua ja laskutuksen perusteita. Tuottajalla on 1000 litran astia jätettä, jonka jätteen kuljettaja hakee ja arvioi painoksi 200 kilogrammaa ja laskuttaa tuottajaa tämän määrän mukaan. Käsittelijä kuitenkin punnitsee kuorman ja laskuttaa kuljettajaa tarkan määrän mukaan, joka tässä esimerkissä on 189 kilogrammaa. Lisäksi sekä jätteen kuljettaja, että käsittelijä laskuttavat jätteen tyhjennyskerroista. Tuottajalle lasku on yleensä euroa per tyhjennettävä astia ja kuljettajalle euroa per tyhjennyskerta. Maksuilla on useita nimiä, esimerkiksi käsittelymaksu tai tyhjennysmaksu (kuljettajalla) ja punnitusmaksu, käsittelymaksu tai vastaanottomaksu (käsittelijällä).

kulkukaavio

Esimerkin tilanne voi kuitenkin olla myös päinvastainen, jolloin tuottajalta otetun jätteen paino onkin enemmän, mitä kuljettaja laskee sen olevan, tällöin kuljettaja maksaa jätteestä enemmän kuin tuottajalta laskutetaan. Toisaalta kuljettajan tuottajalta veloittama jätemaksu voi olla suurempi kuin käsittelijän kuljettajalta veloittama, mikä tasoittaa kustannusten jakaantumista.

Seuraavilla sivuilla on laskuesimerkkejä siitä, kuinka oman jäteastiansa kustannuksia voi arvioida, ja miten jätehuoltojärjestelmän muutokset vaikuttavat kustannuksiin.


Esimerkki

Esimerkin hinnat ovat mielikuvituksellisia, eivätkä välttämättä vastaa todellisia käsittely- tai tyhjennyshintoja.

Herra Möttösellä on oma verstas. Verstaassa hänellä on yksi 660 litran jäteastia, johon hän kerää kaikki verstaalla syntyvät jätteet. Jäteastian käy tyhjentämässä Jätteenkuljetus Oy pakkaavalla jäteautollaan kerran viikossa. Jätteet viedään kunnan kaatopaikalle muutaman kilometrin päähän.

Kunnallisen kaatopaikan jätemaksu sekajätteelle on 108,25 € tonnilta, Jätteenkuljetus Oy laskuttaa Möttöseltä 110,00 €/t jätteestä ja 2,50 € tyhjennyskerrasta. Lisäksi Möttösen jäteastia on vuokrattu Jätteenkuljetus Oy:ltä ja sen vuokrahinta on 3,00 € kuukaudessa.

Jätteenkuljetus Oy ei kuitenkaan punnitse Möttösen jäteastiaa tyhjennettäessä, vaan se laskuttaa olettaen että astia on aina täynnä. Koska jätemääristä laskutetaan painoyksikköjä kohden, on Jätteenkuljetus Oy:n muunnettava Möttösen 660 litran (0,660 m3) jäteastian sisältö tonneiksi, käyttämällä tilavuuspainojen muunnoskertoimia [muunnoskertoimet]. Puristamattoman sekajätteen (yhdyskuntajäte) muunnoskerroin on 0,2 t/m3.

Täten Möttösen jäteastian sisällön paino saadaan arvioitua seuraavan laskutoimituksen avulla:
0,660 m3 × 0,2 t/m3 = 0,132 t

Koska jäteastia tyhjennetään kerran viikossa, eli 52 kertaa vuodessa, laskuttavan jätteen määrä on vuosittain:
0,132 t/vko × 52 vko = 6,864 t

Tällaisesta jätemäärästä Jätteenkuljetus Oy laskuttaa 110 euroa tonnilta, eli koko jätemäärästä laskutetaan:
6,864 t × 110 €/t = 755,04 €

Lisäksi Möttöseltä laskutetaan jokaiselta tyhjennyskerralta 2,50 €, eli yhteensä:
2,50 €/krt × 52 krt = 130,00 €

Ja vuokrattava jäteastia maksaa Möttöselle 3,00 € kuukaudessa, eli:
3,00 €/kk × 12 €/kk = 36 €

Yhteensä Möttönen maksaa siis jäteastiansa tyhjentämisestä vuosittain seuraavasti

Jätemaksu 755,04 €
Jäteastian tyhjennys 130,00 €
Jäteastian vuokra 36,00 €
Yhteensä 921,04 €

Möttönen siis maksaa ainoastaan yhden jäteastian tyhjentämisestä lähes 1000 € vuosittain, josta lähes 20 % on kuljetus ja vuokrakuluja.

Täyttösuhteen tarkastelu

Esimerkki Möttösen jätehuollosta jatkuu

Herra Möttönen haluaa vähentää jätehuoltokustannuksiaan ja huomaakin, että hänen 660 litran jäteastia on hyvin usein vain vähän yli puolillaan kun jäteauto tulee tyhjentämään sen. Koska Jätteeenkuljetus Oy laskuttaa asiakkaitaan tilavuuden mukaan, olisi kannattavampaa tyhjentää vain täysinäisiä astioita.

Möttönen tekee pienen laskelman, jossa jäteastian tyhjennysväli olisikin 10 päivää, eli se tyhjennettäisiin 3 kertaa kuukaudessa.

Tyhjennyskertoja vuodessa:
3 krt/kk × 12 krt = 36 krt

Jolloin vuodessa laskutettava jätemäärä olisi:
0,132 t/krt × 36 krt = 4,752 t

Josta joutuisi maksamaan vuodessa:
4,752 t × 110 €/t = 522,72 €

Lisäksi jäteastian tyhjennysmaksut olisivat:
2,50 €/krt × 36 krt= 90,00 €

Jäteastian vuokra pysyisi ennallaan:
3,00 €/kk × 12 kk = 36,00 €

Yhteensä jäteastian tyhjentämisestä pitäisi maksaa vuosittain seuraavasti:

Jätemaksu 522,72 €
Jäteastian tyhjennys 90,00 €
Jäteastian vuokra 36,00 €
Yhteensä 648,72 €

Vähentämällä tyhjennyskertojen määrä, ilman jätteiden määrän vähentämistä, Möttösen jätelasku pienenisi siis noin 921 eurosta noin 649 euroon. Säästöä tulisi siis noin 272 euroa vuodessa, eli lähes 30%.

Uusi jae

Esimerkki Möttösen jätehuollosta jatkuu

Kunnan jätehuoltomääräykset muuttuivat ja Möttöseltäkin vaaditaan nyt energiajakeen kerääminen erilleen sekajätteestä. Tilanne ei miellytä, sillä hän oli juuri saanut vähennettyä jätekulujaan melkoisesti pidentämällä jäteastiansa tyhjennysväliä ja nyt uusi jae tuo uusia kuluja.

Hän kuitenkin päättää selvittää kuinka paljon energiajaetta hänen sekajätteensä sisältää, ja kumoaa täyden 660 litran jäteastiansa verstaansa lattialle. Käsin lajittelemalla hän huomaa että noin puolet jätteestä kelpaisi energiajakeeksi.

Koska jäteastia täyttyy noin kymmenessä päivässä, hän olettaa että energiajaetta syntyy noin 330 litraa samassa ajassa. Koska kesäisin jätteet rupeavat haisemaan, hän ei halua kymmentä päivää pidempää tyhjennysväliä. Tämän vuoksi Möttönen tekee laskelman jossa energiajae kerätään 360 litran jäteastiaan, joka tyhjennettäisiin kolme kertaa kuussa.

Astian Möttönen on suunnitellut ostavansa omaksi.

Soittamalla Jätteenkuljetus Oy:lle Möttönen saa selville, että energiajakeesta laskutetaan vain 59 euroa tonnilta, samalla hän saa selville että 360 litran jäteastian tyhjennys maksaa 2,00 kerralta.
Jätehuolto Oy:stä myös kerrotaan, että energiajakeelle käytetään 0,1 t/m3 muuntokerrointa.

Näillä tiedoilla Möttönen tekee seuraavan laskelman:

Täyden 360 litran jäteastian sisällön paino:
0,360 m3/krt × 0,1 t/m3 = 0,036 t/krt = 36 kg/krt

Tyhjennyskertojen määrä vuodessa:
3 krt/kk × 12 kk = 36 krt

Jätteen määrä vuodessa:
0,036 t/krt × 36 krt = 1,296 t

Jätteestä laskutettava hinta vuodessa:
1,296 t × 59 €/t = 76,46 €

Jäteastian tyhjennysmaksut vuodessa:
2,00 €/krt × 36 krt = 72,00 €

Energiajakeen kerääminen erilleen maksaisi siis vuodessa yhteensä:

Jaemaksu 76,46 €
Tyhjennysmaksu 72,00 €
Yhteensä 148,46 €

Energiajakeen erilliskeräys maksaa noin 150 euroa vuosittain, jonka lisäksi ostettava astia maksaa noin 200 euroa, astia kuitenkin maksaa itsensä takaisin noin viidessä vuodessa säästetyillä vuokramaksuilla. Möttönen kuitenkin huomaa että jätteen tyhjennysmaksut ovat lähes puolet koko jakeen aiheuttamista kuluista.

Koska energiajakeen lajittelu vähentäisi sekajätteen määrää noin puoleen, Möttönen suunnittelee ostavansa sekajätteelle myös 360 litran jäteastian ja irtisanovansa vuokrasopimuksen 660 litraiseen astiaan.

Möttönen laskee miten sekajätteen aiheuttamat kustannukset muuttuvat uuden keräysjakeen myötä:

Yhden täyden 360 litran jäteastian sisältö painaa:
0,360 m3/krt × 0,2 t/m3 = 0,072 t/krt = 72 kg/krt

Tyhjennyskertojen lukumäärä pysyy ennallaan (36 krt), joten yhteensä jätettä syntyy vuodessa:
0,072 t/krt × 36 krt = 2,592 t

Josta Jätteenkuljetus Oy laskuttaa 110,00 €/t, eli yhteensä vuosittain
2,592 t × 110,00 €/t = 285,12 €

Jäteastian tyhjennyksestä koituvat kustannukset ovat samat kuin energiajakeen astialla, eli 72,00 euroa vuodessa.

Yhteensä sekajäteastian aiheuttamat kustannukset ovat vuodessa:
Jätemaksu 285,12 €
Tyhjennysmaksu 72,00 €
Yhteensä 357,12 €

Sekajäte aiheuttaisi siis noin 357 euron kustannukset vuosittain, tämä on noin 290 euroa vähemmän kuin ennen. Sekajätteen säästöillä Möttönen rahoittaa energiajakeen keräyksen, ja säästöäkin tulee noin 140 euroa vuodessa.