In English

Jätehuollon kustannukset

Jätehuollon kustannukset tulevat paljon muustakin kuin jätteen kuljettamisesta syntypaikalta kaatopaikalle. Kokonaiskustannukset muodostuvat muun muassa astioiden hankinnasta, niiden tyhjennyksistä ja kuljetuksista, eri jätejakeiden lajittelusta ja käsittelykustannuksista, jätehuoltotilojen rakentamisesta, koulutuksen järjestämisestä, jäteverosta sekä kunnan jätemaksusta.

Näistä kustannuksista kukin voidaan jakaa vielä useisiin alakustannuksiin. Esimerkiksi kuljetuksen kustannustekijät muodostuvat seuraavasti.

Kiinteitä kustannuksia ovat
Muuttuvia kustannuksia ovat

Jätehuollosta aiheutuvat kustannukset nousevat tulevaisuudessa. Nykyään periaatteena on, että nyt kerättävillä maksuilla pyritään kattamaan kaikki jätteestä tulevaisuudessakin aiheutuvat kustannukset, kuten kaatopaikkojen lopettamiskustannukset. Lisäksi kustannuksia lisäävät nykyisten kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jäljelle jäävien kaatopaikkojen saattaminen vastaamaan Euroopan unionin lainsäädäntöä. Myös kuljetuskustannukset kasvavat kuljetusmatkojen pidentyessä. Henkilöstökulut kasvavat, kun palkat nousevat ja palkataan uusia henkilöitä hoitamaan eri jätehuoltoketjun tehtäviä. Paras keino hillitä jätehuoltokustannusten kasvua onkin jätteen synnyn ehkäisy. Myös lajittelua tehostamalla ja kierrätystä sekä jätteiden hyöty- ja uudelleenkäyttöä lisäämällä on mahdollista vaikuttaa siihen, että kustannukset eivät nouse suhteettoman paljon. Jätteen loppusijoittaminen kaatopaikalle on kallein vaihtoehto niin taloudellisesti kuin ympäristönsuojelullisestikin.