In English

Vastuuhenkilöt

Hyvin toimivassa jätehuoltojärjestelmässä on määritelty vastuuhenkilöt eri jätehuollon toiminnoille. Pienissä yrityksissä yksi henkilö pystyy huolehtimaan toimivan jätehuoltojärjestelmän toteuttamisesta. Suuremmissa yrityksissä vastuu tulee jakaa organisaation eri tasoille, jotta pystyttäisiin turvaamaan riittävä tiedonsaanti: kaikkien henkilöstöryhmien tulee olla selvillä jätehuollon kehittämisestä ja toimintojen seurannasta.

Ympäristövastuut ja vastuuhenkilöt on syytä merkitä selkeästi esim. organisaatiorakenteeseen. Lisäksi ympäristövastuut kuvataan laatu- ja ympäristöjärjestelmien yhteydessä, mikäli yrityksellä on järjestelmät käytössä. Mikäli käytössä ei ole virallisia järjestelmiä, voi vastuut kuvata esim. yrityksen johtamisjärjestelmässä.

Monissa yrityksissä ympäristöasioiden hoitamiseen on valittu tai nimitetty vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilöitä voidaan kutsua ympäristövastaaviksi tai ekovastaaviksi. Jos yritykselle nimitetään ympäristövastaava tai ekovastaava, on huolehdittava vastuuhenkilön koulutuksesta siten, että hänellä on mahdollisuus suoriutua työtehtävästään hyvin. Tällä tarkoitetaan lähinnä työajan ja resurssien riittävyyttä asioiden hoitamiseen. Lisäksi oma innostuneisuus ympäristöasioiden hoitamiseen on tärkeä edellytys.

Ympäristövastaavat voivat toimia esim. yhteyshenkilöinä palveluyrityksen eli jätehuoltoyrityksen ja oman yrityksen henkilökunnan välillä. Ympäristövastaavan kautta on helppo viestittää toiveista ja mahdollisista epäkohdista. Lisäksi ympäristövastaava hoitaa sisäisen tiedottamisen ympäristöasioista ja kantaa kokonaisvastuun yrityksen strategioiden mukaisesta ympäristöasioiden hoitamisesta.