In English

Laskennallinen seuranta

Ennen seurannan aloittamista tulee määrittää seurannan aikajakso. Pienemmissä yrityksissä sopivana ajanjaksona voidaan pitää yhtä vuotta, mutta suuremmissa yrityksissä ympäristöjärjestelmien raportointiväli voi olla tiheämpikin, mikä saattaa lyhentää seurantajaksoja. Seurantaväli ei kuitenkaan saisi olla pitempi kuin yksi vuosi.

Yrityksessä seurattavia jätehuollon mittareita voi olla esimerkiksi
Tämän lisäksi tulee ottaa huomioon yrityksessä muita seurattavia mittareita, joita varmasti seurataan yrityksen muussa kirjanpidossa:

Käytännössä seuranta tapahtuu kirjaamalla mittareiden arvoja taulukkoon. Tietoja saa esimerkiksi jätehuoltoyrityksen laskutuksesta, sähkö- ja vesilaskusta ja ongelmajätteen käsittelijältä. Jätehuoltosopimusta tehtäessä voidaan sopia että jätteiden käsittelijä tai kuljettaja toimittaa raportin kokonaisjätemääristä esimerkiksi kerran vuodessa.

Mittareista indikaattoreiksi

Pelkät mittareiden antamat tiedot eivät kuitenkaan kerro juuri mitään, tämän vuoksi on syytä suhteuttaa eri mittareita toisiinsa, jolloin saadaan jätehuollon indikaattoreita. Indikaattorit kertovat huomattavasti tarkemmin jätehuollon tilasta, ja niitä tulisikin käyttää yrityksen ympäristöraportoinnissa.

Erilaisia jätehuollon indikaattoreita voi olla esimerkiksi
Erilaisia indikaattoreita voidaan muodostaa vapaasti eri mittareiden välillä, tulee kuitenkin muistaa että kaikki yhdistelmät eivät välttämättä anna havainnollistavaa kuvaa jätehuollon tilasta. Esimerkiksi:

Ympäristölaskennallinen seurannan periaate on että saadaan muodostettua indikaattoreita, joilla voidaan seurata yrityksen jätehuollon tilaa sekä vertailla jätehuoltoa muihin saman alan yrityksiin ja oman toiminnan historiaan. Indikaattoreita vertailtaessa muiden yritysten kesken, tulee kuitenkin ottaa huomioon, että kaikki mittariyhdistelmät eivät välttämättä ole täysin vertailukelpoisia, mutta niitä voidaan pitää suuntaa antavina.