Tulostus osasta Jätteiden keräys

Jätteiden keräys

Kiinteistöjen jätehuolto rakentuu monista palasista, joista yksi tärkeimpiä on itse keräysjärjestelmä. Jätteiden keräys tapahtuu erilaisten keräysvälineiden, jäteastioiden avulla. Tämän lisäksi järjestelmään kuuluu oleellisesti keräyspisteet ja -tilat, niiden suunnittelu ja rakenne ovat avaintekijöitä toimivaan keräysjärjestelmään.

Astioiden ja jätetilojen suunnitteluun, sijoittamiseen ja yleiseen turvallisuuteen sekä käyttöön on annettu lukuisia ohjeita ja määräyksiä, jotka koskevat esimerkiksi astioiden tyhjennystä tai paloturvallisuutta. Seuraaville sivuille on koottu tietoa erilaisista keräysvälineistä sekä ohjeita erilaisten jätetilojen rakentamiseen. Nämä ohjeet täydentävät lainsäädännön yleisiä suuntaviivoja, ja ne voivat vaihdella paikkakunnittain. Tämän vuoksi esimerkiksi ulos rakennettavaan jätekatokseen on syytä kysyä ohjeita paikalliselta viranomaiselta.


Keräysvälineet

astiat

Kuva: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

Jätteiden keräysastiat voidaan jakaa kahteen perustyyppiin niiden tyhjennystavan mukaan:

Keräysvälineen valintaan vaikuttavat tekijät:

Peruslähtökohta kuitenkin on, että keräysvälineiden on sovelluttava kyseessä olevan jätejakeen keräykseen ja keräysvälineen koko on mitoitettava tyhjennystiheyteen soveltuvaksi. Keräysvälineitä valittaessa on myös huolehdittava siitä, että jätteiden keräys muodostaa kokonaisuuden yhdessä kuljetuksen kanssa, joten niiden osatekijöiden tulee soveltua toisiinsa.

Kiinteistöille tulisi valita pyörällisiä jäteastioita, joita on helppo siirtää kuormausta varten. Pyörien halkaisijan tulisi olla vähintään 120 millimetriä, ja neljäpyöräisissä jäteastioissa tulisi olla vähintään kaksi jarrullista pyörää. Keräysvälineiden tulee olla jätteiden keräykseen tarkoitettuja ja kannellisia.
Käsin siirrettäviin astioihin saa sijoittaa jätettä enintään 60 kiloa. Jätesäkkien tulee täytenä olla suljettavissa, ja niiden tulee kestää käsin tai koneellisesti tehtävät siirrot.

Keräysvälineiden hankinta

Keräysvälineet voidaan hankkia kiinteistöllä kahdella tavalla. Ensimmäinen vaihtoehto on ostaa välineet. Toinen tapa on vuokrata ne käyttöön keräyksen järjestäjältä, esimerkiksi jätehuoltoyhtiöltä. Tehtäessä valintaa eri hankintavaihtoehtojen välillä kannattaa miettiä muun muassa seuraavia asioita:

Jäteastioiden huolto

Keräysvälineet on hyvä pestä säännöllisesti. Jätehuoltoyhtiö tai yritys sopii asiakkaan kanssa pesemisestä. Asiakas voi halutessaan hoitaa astian pesun itse tai ostaa sen sopimuksen yhteydessä jätehuoltoyhtiöltä tai yritykseltä. Keräysvälineet pestään sopimuksen mukaisin väliajoin. Pesu suoritetaan lämpimänä aikana. Jäteastiat pestään pesuautolla paikan päällä. Jätesäiliöt, vaihtolavat ja puristimet kuljetetaan pestäväksi pesuhalleihin. Samalla ne desinfioidaan.


Jäteastiat

Flaaming Oy

Kuva: Flaaming Oy


Lassila & Tikanoja Oyj

Kuva: Kuva: Lassila & Tikanoja Oyj

PahvinkeräysrullakkoFlaaming Oy

Kuva: Flaaming Oy

JätesäiliötVaihtolavat

Flaaming Oy Flaaming Oy

Kuva: Flaaming OyJätepuristimet

Pakkaus Öhman Oy

Kuva: Pakkaus Öhman Oy

Europress Oy

Kuva: Europress Oy

Europress Oy

Kuva: Europress Oy

Europress Oy

Kuva: Europress OySyväkeräysjärjestelmä

Molok Oy

Kuva: Molok Oy

Molok Oy

Kuva: Molok OyPaalaimet

Pakkaus Öhman Oy

Kuva: Pakkaus Öhman Oy

Kuva: Pakkaus Öhman Oy

 Muita keräysvälineitä

Lassila & Tikanoja Oyj

Kuva: Lassila & Tikanoja Oyj

Säkkitelineissä pidettävät muovi- ja paperisäkit

Putkikeräysjärjestelmä

Kuva: Europress OyJätepisteet ja -tilatät

Ecosir

Kuva: Ecosir

Jätetila suojaa keräysastioita ja helpottaa jätteiden lajittelua ja varastointia ja se tulee mitoittaa jätekertymien ja lajiteltavien jätejakeiden mukaan. Keräysratkaisun on oltava joustava ja siinä on otettava huomioon lajittelutarpeen lisääntyminen. Ulkona sijaitsevan jätetilan on hyvä olla katettu. Se on kuitenkin erotettava vähintään aitauksella pihasta.

Jätetilan sijoittaminen

Sijoitukseen vaikuttavia tekijöitä

Jätetilan suunnittelussa muita huomioon otettavia asioita:

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

Kuva: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy
Kuvittaja: Anitta Polkutie, LahtiLvis-suunnittelu ja rakenne

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

Kuva: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy
Kuvittaja: Anitta Polkutie, Lahti

Jätehuoneeseen on suunniteltava riittävä ilmanvaihto ja valaistus. Hyvä vaihtoehto valaistukselle on liiketunnistin, joka syttyy itsestään jätteen tuojan tullessa jätetilaan. Samalla säästetään energiaa, kun valot ovat päällä vain tarvittaessa. Ilmanvaihto toimii hyvin ulkona sijaitsevissa jätetiloissa, koska usein jätetilan seinien ylä- tai alareuna on suojattu vain verkolla. Jätetilan ilmastointi on kuitenkin tärkeää silloin, kun tila sijaitsee sisällä kiinteistössä. Jätetilan ollessa sisällä kiinteistössä siellä on hyvä olla myös viemäröinti ja vesijohto. Jos kompostori sijoitetaan jätehuoneeseen, siellä tulisi olla lattiakaivo, johon suotovedet johdetaan. Ongelmajätteiden varastotiloja EI saa viemäröidä.  

Tarkempia ohjeita saat oman paikkakuntasi rakennusvalvontaviranomaiselta.

RakenteetTurvallisuus

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

Kuva: Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy
Kuvittaja: Anitta Polkutie, Lahti

Jätetilan käyttöturvallisuuteen voidaan vaikuttaa tilan sijoituksella ja mitoituksella. Jätetila mitoitetaan jätekertymien ja lajiteltavien jätejakeiden mukaan. Ratkaisujen tulisi olla mahdollisimman joustavia, ja kiinteistön lajittelutarpeen lisääntyminen tulisi ottaa huomioon.

Talvisin on huolehdittava jätetilan edustan ja kulkuväylien huolellisesta aurauksesta ja liukkaudentorjunnasta esim. hiekoituksen avulla. Suuri osa jätehuoltoalan työtapaturmista sattuu juuri liukkauden vuoksi. Hiekoituksesta huolehtiminen on aina kiinteistön velvollisuus.

Paloturvallisuus

Jätetilan käyttö- ja paloturvallisuus ovat molemmat tärkeitä ja jo suunnitteluvaiheessa huomioitavia asioita. Rakennettuihin jätetiloihin voidaan tehdä perusparannuksia tarvittaessa.

Paloturvallisuuteen tulee jätetilan suunnittelussa ja sijoittamisessa kiinnittää erityistä huomiota, koska monet jätteet syttyvät herkästi. Ilkivallan estämiseen tulee myös kiinnittää huomiota.

Jätteiden keräyspaikkojen paloturvallisuutta edistävät

Jätetilat ja jäteastiat ovat tuhopoltoissa hyvin yleinen sytytyskohde. Tuhopolttojen lisäksi roska-astioita syttyy palamaan hallitsemattoman tulenkäsittelyn seurauksena. Myös jätteiden itsesyttyminen on mahdollista.

Tuhopolttojen estämiseksi pihalla sijaitsevat roska-astiat on suojattava siten, etteivät ulkopuoliset pääse niihin käsiksi. Pihan aitaaminen, pihan mahdollisimman hyvä valaistus sekä jätetilan lukitseminen estävät asiattomien pääsyn jätetilaan. Näiden lisäksi jätetilojen sijoitukseen piha-alueella kannattaa kiinnittää huomiota.Turvaetäisyydet

Esimerkkejä turvaetäisyyksistä

Turvaetäisyys rakennukseen on riippuvainen palosta aiheutuvan liekin ja savupatsaan koosta ja lämpötilasta.
Turvaetäisyys = arvioitavan kappaleen leveys + 2,5 m.

Neljän metrin turvaetäisyys

Neljän metrin päähän rakennuksen räystäslinjasta tulee sijoittaa

Kuuden metrin turvaetäisyys

Kuuden metrin päähän rakennuksen räystäslinjasta tulee sijoittaa

Kahdeksan metrin turvaetäisyys

Kahdeksan metrin päähän rakennuksen räystäslinjasta tulee sijoittaa

Käytettävät turvaetäisyydet kannattaa tarkistaa aina rakennusvaiheessa paloviranomaiselta.
Edellä mainitut turvaetäisyydet eivät koske jätepuristimia tai paalaimia; tarkista niiden sijoittaminen paloviranomaiselta. Useimmissa tapauksissa jätepuristimet voidaan sijoittaa rakennuksen viereenkin. Edellytyksenä on, että puristimia käytetään käyttöohjeen mukaan.