In English

Koulutus

Miksi koulutetaan?

Jätehuolto on yrityksien varsinaisen toiminnan tukitoiminto. Jätehuolto saadaan toimivaksi vain ja ainoastaan opastamalla, kouluttamalla ja tiedottamalla yrityksen henkilökuntaa aktiivisesti jätehuoltoon liittyvistä asioista. Lisäksi hyvä jätehuoltosuunnitelma ja opasteet helpottavat lajittelun onnistumista.

Erityisen tärkeää koulutus on jätehuoltojärjestelmää uusittaessa, mutta jo käytössä olevan järjestelmän toimivuuden tehokkuuttakin voidaan parantaa koulutuksen avulla.

Kuka kouluttaa?

Koulutus on mahdollista järjestää yrityksen sisäisenä, mikäli yrityksessä on henkilö, jolla on siihen riittävä tietotaito. Toinen vaihtoehto koulutuksen järjestämiseen on käyttää apuna jätehuoltoyhtiöiden jäteneuvojien palveluja tai konsultointiyritysten asiantuntijapalveluita.
Myös kunnalla on jätelain mukaan velvollisuus huolehtia tarpeellisista neuvonta-, tiedotus- ja valistustehtävistä. Näiden tahojen lisäksi apua saa eri kansalaisjärjestöjen toimistoista. Esimerkiksi 4H-yhdistys ja Marttaliitto järjestävät jäteneuvontaa eri puolilla maata.

Mitä koulutetaan?

Koulutuksessa kannattaa käydä läpi yrityksen yleiseen jätehuoltoon liittyvät asiat. Lisäksi työntekijöitä on opastettava työpiste- tai osastokohtaisesti oikeiden toimintatapojen noudattamiseen. Tärkeää on myös huomioida käytännön toteutus ja varmistaa se, että ohjeiden noudattaminen käytännössä on mahdollista.

Yrityksessä tapahtuva jätteiden keräys on vain yksi osa hyvin toimivassa jätehuoltoketjussa. Tämän vuoksi koulutuksessa on painotettava syntypaikkalajittelun merkitystä. Huonosti tehty syntypaikkalajittelu vaikeuttaa tai jopa estää kokonaan ketjun seuraavien toimintojen suorittamisen. Koulutukseen voidaan liittää tutustuminen jätteenkäsittelyalueeseen tai -laitokseen, jotta henkilöstö ymmärtäisi lajittelun merkityksen ja oman toimintansa seuraukset.

Milloin koulutetaan?

Koulutusta on järjestettävä aika ajoin uudelleen, jotta koulutuksista saadaan mahdollisimman suuri hyöty. Jo kertaalleen opitut asiat saattavat unohtua vanhojen rutiinien tieltä, eikä voida ajatella, että yksi kerta uusien käytäntöjen omaksumisessa on riittävä. Jätehuollon käytäntöihinkin saattaa tulla muutoksia esimerkiksi lainsäädännön kiristyessä.

Ketä koulutetaan?

Taloon tulevilla uusilla työntekijöillä ei välttämättä ole käytössään riittävästi tietoja, jotta he pystyisivät toimimaan osana tehokasta jätehuoltoketjua. Tämä on huomioitava uusia työntekijöitä tai kausityöntekijöitä perehdytettäessä. Uusille työntekijöille kannattaa järjestää tutustumiskierros toimitiloissa siten, että kaikki jäteastiat ja lajiteltavat jätejakeet tulevat tutuiksi.

Koulutuksessa on myös muistettava ottaa työntekijöiden mielipiteet huomioon ja annettava heille mahdollisuus kehittää oman työpisteensä jätehuoltoa. Yleensä ylhäältä tulevat käskyt saavat enemmän negatiivista vastakaikua kuin yhdessä kehitetyt parannushankkeet. Motivointi on usein paras keino saada uudistukset läpi työntekijöiden keskuudessa.

Tarkempia ohjeita saat oman paikkakuntasi rakennusvalvontaviranomaiselta.