In English

Ohjeistus ja opasteet

Monipuolisella ja selkeällä ohjeistuksella ja opasteiden laadinnalla pyritään siihen, että yrityksen koko henkilökunnan on mahdollisimman helppo toimia jätehuoltojärjestelyjen edellyttämällä tavalla. Ohjeiden laadintavaiheeseen kannattaa ottaa mahdollisuuksien mukaan koko henkilökunta tai yksi edustaja jokaisesta työntekijäryhmästä. Näin saadaan laadittua hyvät ja tarpeen mukaiset ohjeet, joissa on otettu huomioon koko henkilökunnan toiveet. Ohjeistus tulee hyväksyttää yrityksen johdolla, minkä jälkeen ne voidaan ottaa käyttöön yrityksessä. Kiinteistölle kannattaa laatia yleiset kiinteistökohtaiset ohjeet sekä tarvittaessa keräys- ja työpisteisiin omat tarkemmat ohjeet.

Lajitteluohjeet

Lajitteluohjeissa selvitetään:

Lisäksi on mahdollista laatia jätevirtakaavioita siitä, mitä jätteille tapahtuu sen jälkeen kun ne tyhjennetään roskakorista.

Lajitteluohjeet tulee sijoittaa siten, että ne ovat kaikkien nähtävillä esim. ilmoitustaululla tai sähköisessä muodossa saatavilla. Näin myös eri työntekijöiden toimiessa työpisteessä pystytään varmistamaan jätteiden oikeanlainen käsittely. Lisäksi lajitteluohjeet voi laittaa henkilökunnan saataville jätehuoltokansioon.

Ohjeiden ulkonäköön ja luettavuuteen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Ohjeiden tulisi olla helppolukuisia ja kiinnostavia, ja niihin kannattaa laittaa esimerkkejä yrityksestä, esimerkiksi yrityksen omien jäteastioiden ja jätejakeiden kuvia. Värilliset ja likaantumiselta suojatut ohjeet ovat tehokkaita, käytännöllisiä ja kestäviä.

Opasteet

Opasteet on laadittava yksiselitteisesti ymmärrettäviksi ja ne on sijoitettava näkyvälle paikalle siten, että ne helpottavat jätteiden lajittelua ja käsittelyä.

Keräyspisteissä, keräysvälineissä ja jätetilassa on kaikissa hyvä olla selkeät opasteet siitä, mihin astiaan jätteet kuuluvat.

Opasteiden on oltava selkeitä, informatiivisia ja mielellään värillisillä kuvilla varustettuja. Silloin jätteiden tuojan huomio kiinnittyy opasteisiin ja ne ohjaavat tuojaa oikeaan lajitteluun. Opasteita on myös ylläpidettävä ja päivitettävä sen mukaan, miten yrityksen lajittelu kehittyy. Yrityksen jätehuoltovastaava voi huolehtia myös opasteiden päivityksestä.

Opasteiden laadinnassa voi tiedustella apua esimerkiksi jätehuoltoyhtiöistä tai niitä voi laatia yhteistyössä graafisten suunnittelijoiden kanssa.

Hyvin suunnitellut opasteet antavat siistin kuvan jätehuollosta ja motivoivat omalta osaltaan myös huolellisuuteen jätteiden lajittelussa.