In English

Jätteiden keräyksen nykytila

Yrityksen sisäiset jätteiden siirrot muodostavat keräysjärjestelmän. Keräysjärjestelmän suunnitteluun kannattaa varata reilusti aikaa, jotta siitä saadaan toimiva ja juuri yrityksen toimintaa vastaava. Suunnittelutyöhön kannattaa ottaa mukaan kaikki tahot, jotka käytännössä tekevät jätehuoltotyötä, esim. siivoojat. Heillä on paras näkemys jätteiden synnystä ja siirroista, sijoittumisesta keräysvälineisiin ja keräysvälineiden paikoista ja niiden liikuttelemisesta.

Selvitetään kaikki eri jakeita kuljettavat tahot sekä se, kuinka usein jäteastiat tyhjennetään, mitä kuljetuskalustoa käytetään, mikä on jätteen hyötykäyttö ja keitä ovat jätteen hyötykäyttäjät. Yrityksen kannattaa harkita jätekuljetusyritysten kilpailuttamista, jotta saadaan optimaalinen ratkaisu. Kuljetuksen tulee olla taloudellinen, toimiva ja lain pykälät täyttävä.

Jäteastioita kartoitettaessa kannattaa yrityksessä tehdä kierros, jolla tarkastetaan astioiden mitoitus, kunto, sijoitus ja tyhjennyssopimukset. Mitoituksessa mietitään onko jäteastioita tarpeeksi eri jätejakeille tai onko niitä liikaa.

Lisäksi selvitetään seuraavat asiat:

Jätteenkeräyspisteet

Keräyspisteet tulisi sijoittaa mahdollisimman käytännöllisiin paikkoihin ottaen huomioon sekä sisältä siirrettävät jätteet että jätteenkuljetus. Yrityksen täytyy huomioida jätteiden kerääminen yrityksen sisäisenä toimintana. Jätehuollon toteutusta varten tulee osoittaa mahdollisimman toimiva jätehuoltotila joko jätehuone kiinteistön sisälle tai ulos sijoitettava jätetila. Jätetilassa jäteastiat ovat siististi ja käytännöllisesti yhdessä paikassa. Suunnittelussa on huomioitava oikea mitoitus, jotta tilaan mahtuvat kaikki tarvittavat jäteastiat.

Ongelmajätekartoitus

Tarkoituksena on selvittää yrityksessä syntyvän ongelmajätteen määrä, laatu ja syntypaikka. Lisäksi kartoitetaan ongelmajätteiden käsittely, varastointi, kuljetus ja kirjanpito. Kartoitetaan myös, onko yrityksessä aineiden käyttöturvallisuustiedotteet sekä riittävät henkilökohtaiset ja yleiset suojavälineet.

Yhteenveto

Lähtötilanteen kartoituksen lopuksi tehdään kirjallinen raportti yrityksen jätehuollon nykytilasta kerätyn tiedon pohjalta. Yhteenvedon tarkoituksena on selvittää syitä jätehuollon muutoksiin tai lajittelukäytäntöihin. Yhteenvedossa kannattaa käsitellä mm. sitä, miksi kartoitus tehtiin, mitä selvitettiin ja mistä tiedot saatiin. Lisäksi yhteenvedossa kuvataan kartoitus ja sen eteneminen, kartoituksen tulos ja jätehuollon tavoitteet.