In English

Vaaralliset aineet sähkö- ja elektroniikkalaitetuotteissa (RoHS)

Valtioneuvosto on antanut asetuksen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (VNp 853/2004). Sen mukaan markkinoille luovutettavat uudet sähkö- ja elektroniikkalaitteet eivät saa 1.7.2006 lähtien sisältää lyijyä, elohopeaa, kadmiumia, kuudenarvoista kromia, polybromibifenyyliä (PBB) eikä polybromidifenyylieetteriä (PBDE) tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta (VNp 12/2006).

Rajoituksen kohteena olevat raskasmetallit ja bromatut palonestoaineet ovat sekä ympäristölle että ihmisen terveydelle vaarallisia aineita. Niiden käytön rajoittaminen vähentää erityisesti sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuollosta aiheutuvia ympäristöhaittoja.

Lainsäädäntö

EU on antanut sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin (WEEE). Direktiivin mukaan SE- romun painosta on kierrätettävä 70 - 90 prosenttia riippuen laitteesta. Direktiivin mukaan kaikki sähkö- ja elektroniikkaromu on eroteltava sekajätteestä ja ohjattava asianmukaiseen käsittelyyn. Direktiivin pohjalta on annettu Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (852/2004), joka myös säätää tuottajanvastuun voimaantulon SE-romulle.