In English

Ongelmajäteneuvonta

Ammattitaito

Ongelmajätteiden käsittelyssä tarvitaan monenlaista osaamista. Tästä syystä johtuen ongelmajätteitä käsittelevissä yrityksissä ja laitoksissa on oltava henkilö, joka on kouluttautunut käsittelemään ongelmajätteitä ja osaa neuvoa henkilökuntaa ja asiakkaita.

Jonkin ongelmajätteen osa-alueen hyvä tuntemus auttaa ymmärtämään muita osa-alueita ja vahvistaa jäteneuvojan tai ympäristövastaavan erityisosaamista. Osaava ongelmajäteneuvoja tuntee toimintaprosessin raaka-aineiden hankinnasta jätteiden loppusijoittamiseen saakka. Prosessin tunteminen muodostaa kokonaiskuvan toiminnoista ja sen kytkeytymisestä ympäristösäännöksiin.

Ongelmajäteneuvojan tehtävänä on hallita eri jätejakeiden kerääminen ja lajittelu. Olennaisena osana siihen liittyy toimintojen kehittäminen. Kehittämistä saattavat tarvita esimerkiksi hankintojen suunnittelu, välivarastointi, tuotantoprosessin muutos, jätehuoltojärjestelmän uusiminen ja uudet keräysohjeet. Ongelmajäteneuvojan tehtävänä on etsiä keinoja, joilla löydetään tarpeellisia ratkaisuja kehittämiskohteisiin.

Ohjeet ja koulutus

Työohjeet ovat tehokas apuväline, kun ongelmajäteasioihin halutaan kiinnittää erityistä huomiota. Yrityksessä laaditaan työohjeita eri toiminnoille ja työvaiheille, ja ongelmajäteneuvoja voi tarkentaa jätejakeiden käsittelyyn liittyviä ohjeita. Yritykseen on hyvä tehdä jätehuoltokansio, jossa on kaikki jätteen käsittelyyn liittyvät tärkeät asiat. Se on oltava olla kaikkien luettavissa.

Yrityksen yhteisiin tiloihin voi ongelmajäteneuvoja tehdä esimerkiksi pienen näyttelyn yrityksessä syntyvistä ongelmajätteistä ja niiden keräämisestä. Konkreettinen havainto yrityksessä syntyvistä ongelmajätteistä motivoi henkilökuntaa tehokkaammin kuin yleiset ohjeet ja vaatimukset.

Ongelmajäteneuvoja voi järjestää koulutusta ja tietoiskuja yrityksessä. Koulutustilaisuuksiin voidaan kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita ja alueellisia jätehuoltoyhtiöiden edustajia kertomaan ongelmajätteiden keräyksestä, varastoinnista ja kuljetuksesta. Laatu- ja ympäristöjärjestelmät selkiyttävät yrityksen työturvallisuuteen ja työohjeistukseen sekä ostotoimintaan liittyviä ohjeita. Yritys voi sisällyttää ympäristöjärjestelmään pääpiirteitä, jotka edellyttävät ongelmajätehuollon jatkuvaa parantamista.

Esimerkki: Paristojen keräämiseen tarkoitettu taulukko

Lähde: Ympäristöministeriö, Suomen Ympäristökeskus
ja Kuluttajavirasto 1998. Walitse Waaraton Woima.