In English

Kuljetus

Ongelmajätteiden kuljetuksesta löydät lisää tietoa mm. liikenne- ja viestintäministeriön internetsivuilta. Sivustolta löytyy myös VAK-hakukone, jolla voidaan määrittää eri aineiden kuljetus- ja merkintävaatimukset.

Ongelmajäte on valmis kuljetettavaksi, kun seuraavista asioista on huolehdittu

Vastuut ja velvollisuudet

kuljetus

Kuva: Lassila & Tikanoja Oy

Ongelmajätteet kuuluvat lähes aina kuljetuslainsäädännön kannalta vaarallisiin aineisiin. Vaarallisten aineiden kuljetuksesta (VAK) on säädetty laissa ja asetuksissa sekä lisäksi liikenneministeriön päätöksissä. Ongelmajäte tai muu aine kuuluu kuljetussäädösten alaisuuteen, jos se räjähdys-, palo- tai säteilyvaaran, myrkyllisyyden tai syövyttävyyden vuoksi voi aiheuttaa vahinkoa ihmiselle, ympäristölle tai omaisuudelle. Laki koskee myös vaarallisia seoksia sekä vaarallisia aineita sisältäviä aineita, laitteita, pakkauksia ja geneettisesti muunneltuja organismeja.

Kuljetettaessa ongelmajätteitä lähettäjä on vastuussa siitä, että aine on oikein luokiteltu, pakattu, merkitty ja annettu kuljetettavaksi. Lähettäjän tehtävänä on lisäksi tarkistaa, että tiedot vaarallisesta aineesta on oikein merkitty kuljetusasiakirjoihin.

Kuljetuksen suorittaja vastaa siitä, että ajoneuvo ja sen miehitys on säädösten mukainen ja kuljettaja tuntee kuljetussäädökset ja määräykset.

Kuljettajan vastuulla on, että ajoneuvo vastaa kyseistä kuljetusta ja on oikein miehitetty ja kuormattu.

Ennen jätteen noutoa kannattaa jätteet kerätä yhteen paikkaan. Noutoajoneuvon reitin lastauspaikalle on oltava selvä, ja yhdyshenkilön kannattaa olla paikalla sovittuna aikana, jolloin jäte noudetaan. Yhdyshenkilö voi vielä tarkistaa, että jäte on pakattu ja merkitty oikein. Toiminnanharjoittaja on velvollinen kouluttamaan vaarallisten aineiden pakkaamiseen, merkitsemiseen, lähettämiseen ja kuljettamiseen osallistuva henkilöstö tehtäviinsä. Lähettäjä vastaa siitä, että vaarallisen kuljetuksen asiakirjat ovat laadittu oikein.

Kuljetusluokat

Ongelmajätteen kuljetuksessa vaaralliset aineet jaetaan yhdeksään kuljetusluokkaan (ADR, ent. VAK). Jokaisessa luokassa aineen vaaraominaisuudet ovat samankaltaisia.

Luokat ovat seuraavat:

1. räjähteet
2. kaasut
3. palavat nesteet
4.1 helposti syttyvät kiinteät aineet
4.2 helposti itsestään syttyvät aineet
4.3 aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja
5.1 sytyttävästi vaikuttavat aineet
5.2 orgaaniset peroksidit
6.1 myrkylliset aineet
6.2 tartuntavaaralliset aineet
7. radioaktiiviset aineet
8. syövyttävät aineet
9. muut vaaralliset aineet.

Lähde: Ekokemin ongelmajäteopas 2006.

Kukin aine on määritelty vaarallisimman ominaisuutensa perusteella yhteen luokkaan, vaikka sillä voi olla useitakin vaaraominaisuuksia. Toissijaiset vaaraominaisuudet otetaan huomioon kuitenkin merkittäessä ainetta. Luokitukseen perustuvilla pakkausten ja ajoneuvon merkinnöillä sekä asiakirjoilla tiedotetaan kuljetettavan aineen vaaraominaisuuksista. Kuljettaja tarvitsee tiedot kuljetettavasta aineesta ajoneuvon merkitsemiseksi. Onnettomuuden sattuessa pelastusviranomaiset tarvitsevat niitä tietolähteenä.

Turvalliseen kuljetukseen vaikuttavia tekijöitä ovat koulutus, turvallisuusneuvonantaja, pakkaaminen, pakkauksen merkinnät, kuljetuksen valitseminen, kuljetusasiakirjat, kuljettaja, ajoneuvo ja kuljettaminen ja lastin käsittely.
Vaarallinen aine on lähes poikkeuksetta pakattava tyyppihyväksyttyihin pakkauksiin, ja ne on merkittävä vaaratunnuksilla. Vaarallisia aineita kuljetettaessa kuljettajalla tulee olla ADR-ajolupa. Vaarallisia aineita kuljettavat ajoneuvot on katsastettava ADR-kuljetuksia varten vähintään kolmen vuoden välein.

Tärkeät asiakirjat

Siirtoasiakirja

Siirtoasiakirja on dokumentti ongelmajätteestä annetuista tiedoista sekä ongelmajätteen asianmukaisesta luovuttamisesta ja vastaanottamisesta. Ongelmajätteitä luovutettaessa on vastaanottajalle laadittava kirjallinen siirtoasiakirja, jossa on seuraavat tiedot:

Ongelmajätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että se annetaan siirron päätyttyä vastaanottajalle. Vastaanottajan on vahvistettava vastaanotto ja jätteen määrä asiakirjaan tehdyllä päivätyllä allekirjoituksella. Ongelmajätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta.
Siirtoasiakirjan laatimista, antamista ja säilyttämistä koskevat velvollisuudet eivät koske kotitaloudessa ja siihen rinnastettavassa toiminnassa syntynyttä ongelmajätettä, joka luovutetaan kunnan tai jonkun muun tahon ylläpitämään ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan.

VAK-Kuljetusten yhdistetty siirto- ja rahtikirja

Kuljetettaessa luokiteltuja vaarallisia aineita ongelmajätteinä on kuljetusyksikössä oltava kuormakohtainen rahtikirja tai lähetyskirja. Siirtoasiakirja voi toimia rahtikirjana, kun siihen lisätään vaarallisten aineiden edellyttämät lisätiedot. Ongelmajätteinä kuljetettavista vaarallisista aineista merkitään asiakirjaan YK-numero, jota edeltävät kirjaimet UN. Seuraavaksi merkitään ongelmajätteen virallinen nimi, luokka, varoituslipukkeen numero, pakkausryhmä ja määrä. Käytettäessä yhdistettyä siirtoasiakirjaa/lähetyskirjaa on asiakirjassa lisäksi oltava siirtoasiakirjassa vaadittavat tiedot.

Kirjalliset turvallisuusohjeet (turvaohjekortti)
Kuljettajalla on oltava onnettomuuden varalta aine- tai aineryhmäkohtaiset kirjalliset turvallisuusohjeet, "turvaohjekortti", jotka lähettäjä on velvollinen hankkimaan.
Turvaohjeissa ilmoitetaan lyhyesti mm.