In English

Varastointi

loisteputkiastia

Loisteputkiastia, Lassila & Tikanoja Oy

Ongelmajätteiden varastoinnissa on oltava erityisen huolellinen ja noudatettava haitallisten ja vaarallisten aineiden varastointimääräyksiä. Varasto on aina ongelmajätteiden väliaikainen säilytyspaikka. Jätteiden määrä ja laatu vaikuttaa siihen, minkälaiset varastointipakkaukset ja -astiat jätteille tarvitaan. Jätteen laatu taas asettaa omat vaatimuksensa varaston rakenteelle ja sille, miten jätteet kannattaa sijoittaa varastoon. Jätteiden syntyprosessi kannattaa ottaa huomioon silloin, kun mietitään varaston sijoituspaikkaa.

Vaatimukset

Hyvä ongelmajätevarasto on selkeästi merkitty, katettu ja lukittu varastotila, jonne on esteetön kulkureitti. Varasto on rakennettava palamattomasta rakennusmateriaalista. Varastossa on oltava hyvä ilmanvaihto ja valaistus, ja siellä on oltava omat astiat tai merkityt paikat eri jätteille. Säilytettäessä nestemäisiä jätteitä on oltava valuma-altaat jätteille astioiden vuotojen tai rikkoutumisen varalta. Suoja-allas tai kynnys mitoitetaan suurimman varastoitavan irtosäiliön tilavuuden mukaisesti. Varaston lattiapinnoitteen tulee olla kemikaaleja kestävä, eikä tilaa saa viemäröidä niin, että vuodot tai jätevedet pääsevät suoraan viemäriin tai ympäristöön.

Jätteiden paikkoja suunniteltaessa on otettava huomioon aineiden pitäminen erillään toisistaan. Jätteiden määrän ollessa pieni voidaan löytää toimiva ratkaisu keräyslaatikoiden avulla. Jokaiselle jätetyypille varataan oma laatikko, joka merkitään jätteen vaaraominaisuuksien mukaan.

Varastointiastiat on suojattava sään vaihteluilta. Myös lämmittämätön katostyyppinen varasto on toimiva, jos lämpötilan vaihtelu ei vaurioita varastointiastioita eikä jätteellä ole jäätymisvaaraa. Jäteastiat tulee aina suojata vedeltä. Ongelmajätteet ovat terveydelle haitallisia tai vaarallisia aineita, joten asiattomien pääsy varastoon on estettävä. Myrkylliset aineet ja lääkkeet on aina säilytettävä lukitussa tilassa.

Ongelmajätevarastossa työskentelevällä on oltava asianmukaiset, henkilökohtaiset suojavälineet. Suojaimet ja työvälineet tulisi säilyttää varaston ulkopuolella. Säilytettäessä varusteita ongelmajätevarastossa niille on oltava tiivis säilytyskaappi, jossa ne säilyvät käyttökelpoisina. Perusvarusteita ovat mm. suojakäsineet ja -kengät, hengityssuojain, suojalasit, suojaesiliina ja suojahaalari.

Ongelmajätevarasto tai jätteiden paikka varastossa on merkittävä selvästi ja informoitava jätteiden vaaraominaisuuksista kemikaalilain mukaisilla merkeillä. Varastoitaessa vain yhtä jätelajia voidaan varaston kylttiin lisätä myös jätettä koskevat tiedot ja kemikaalilain mukaiset varoitusmerkinnät.

Kirjanpito

Jätteen tuottajan on pidettävä kirjaa toiminnassaan syntyvistä ongelmajätteistä. Kirjanpitovelvollisia ovat kotitalouksia lukuun ottamatta kaikki ongelmajätteiden tuottajat, haltijat sekä ammattimaiset kerääjät ja käsittelijät.

Ongelmajätteiden varastokirjanpidossa tulee näkyä:
kontti

Ongelmajätekontti on turvallinen ratkaisu ongelmajätteiden
varastointiin, kuva Lassila & Tikanoja Oy.

Eteenpäin toimitetuista aineista on tunnettava niiden laatu, määrä, toimittamisen ajankohta ja määränpää sekä kuka jätteen on hakenut.

 Jätekirjanpidoksi käy hyvin tavallinen ruutuvihko mutta siinä voidaan käyttää atk-pohjaista seurantajärjestelmääkin. Kirjanpidon avulla on pystyttävä osoittamaan toiminnassa syntyneiden ja varastossa olevien ongelmajätteiden laatu ja määrä. Varastosta toimitetuista ongelmajätteistä dokumentiksi jää siirtoasiakirja. Siinä ovat kaikki ongelmajätteistä tarvittavat tiedot. Siirtoasiakirja on säilytettävä kolme vuotta sen allekirjoituksesta.

Erillään pidettävät aineet

Vaarallisia kemikaaleja varastoitaessa on huomioitava aineiden erilaiset ominaisuudet. Kemialliset aineet eivät sovi lähekkäin säilytettäväksi vaan voivat väärin varastoituna aiheuttaa vaaraa. Keskenään voimakkaasti reagoivat aineryhmät on varastoitava eri paikoissa niin, etteivät ne onnettomuus- tai vahinkotapauksissa voi aiheuttaa haittaa tai vaaraa.

Toisistaan erillään pidettäviä aineita ovat:
Palavia aineita ei saa varastoida samassa tilassa seuraavien aineiden kanssa:
Myrkyllisiä ja erittäin myrkyllisiä aineita ei saa laittaa yhteen seuraavien aineiden kanssa:
Työturvallisuuden ja jätteiden käsittelyprosessin vuoksi seuraavat aineet on ehdottomasti pidettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä:

Palavat nesteet on varastoitava paloteknisesti erillisessä tilassa, palavan nesteen varastossa, mikäli niitä varastoidaan yli vapaan säilytysrajan (200 litraa).

Myrkylliset aineet sekä lääkkeet on aina säilytettävä lukitussa tilassa, jonne asiattomilta on pääsy kielletty.
Yksinkertaisinta on kuitenkin toimittaa vaarallisimmat jätteet välittömästi käsiteltäviksi, eikä varastoida niitä lainkaan. Ongelmajätteet tulee toimittaa asianmukaisesti hävitykseen vähintään kerran vuodessa.

>> Aineet, jotka eivät saa joutua kosketuksiin toistensa kanssa