In English

Pakkaaminen ja merkinnät

Ongelmajätteiden pakkaukset ja varastointipaikat on varustettava riittävillä tiedoilla, jotta jätteitä voidaan turvallisesti käsitellä. Ongelmajäteastiat merkitään vaaraominaisuuksien mukaan, koska merkintöjen avulla jätteitä osataan varoa ja käsitellä oikein. Jätteiden merkintävelvollisuudesta on säädetty jäteasetuksessa (1390/93) ja valtioneuvoston päätöksessä 659/96.

Ongelmajäte on pakattava tiiviiseen tai tiiviisti uudelleen suljettavaan pakkaukseen, joka kestää käytöstä, siirtämisestä ja säilytysolosuhteista aiheutuvaa kuormitusta ja rasitusta. Pakkausten ja sulkimien on oltava koostumukseltaan materiaalia, joka ei reagoi ongelmajätteen kanssa eikä näin ollen voi aiheuttaa vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

Ongelmajätteiden keräysastioiksi sopivat parhaiten astiat, joissa vaarallinen tai haitallinen aine on alun perin ostettu, mikäli nämä astiat ovat ehjiä. Alkuperäisissä astioissa on tuoteseloste sekä turvallisuusmerkinnät, ja ne täyttävät ehjinä turvallisuusmääräykset. Astiaan on ainoastaan lisättävä sana "jäte" sekä jätteen haltijan nimi, paikka ja päivämäärä. Keräysastiat kannattaa valita niin, että ne käyvät samalla kuljetusastioista. Aineen kuuluessa vaarallisiin aineisiin on kuljetusastioina käytettävä määräysten mukaisia tyyppihyväksyttyjä pakkauksia. Tyyppihyväksytyt pakkaukset on merkitty un-merkinnällä. Ongelmajätteen pakkaamisessa on tärkeää, että eri olomuodoissa olevat (nestemäiset, pastamaiset ja kiinteät) jätteet pakataan aina erilleen. Silloin niiden jatkokäsittely on helpompaa ja halvempaa. Astioita ei saa pakata täyteen vaan on jätettävä 10 %:n laajenemisvara.

Jäteastiaan tai varastopaikkaan on lisättävä seuraavat tiedot, jos jätteellä on ominaisuuksia, joiden vuoksi se merkitään kemikaalien vaaramerkinnöillä:

Varastopaikkaan tehtävä merkintä riittää, kun varastopaikassa säilytetään vain yhden tyyppistä jätettä. Astiakohtaiset merkinnät tarvitaan, kun varastossa säilytetään erilaisia jätteitä eikä niillä ole omia merkittyjä varastopaikkoja. Jos jäte on tuntematonta, sen pakkaukseen on merkittävä teksti "myrkyllistä jätettä, koostumus tuntematon".
Tunnistamattoman jätteen vaaraominaisuudet on tunnistettava ennen kuljetusta; tuntemattoman aineen kuljettaminen on kiellettyä.

Kuljetuspakkaukseen tehtävät merkinnät riippuvat ongelmajätteen laadusta. Ongelmajätteen kuuluessa vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten (VAK) alaisuuteen, on kuljetuspakkaukseen lisättävä varoitusmerkki sekä aineen YK-tunnusnumero.
Jos aineella on kemikaalien vaaraominaisuuksia, se hyvin todennäköisesti kuuluu myös VAK:n piiriin.

merkinnat

Ongelmajätemerkinnät