In English

Tunnistaminen

Ongelmajätteen tunnistamisen lähtökohtana voidaan pitää sitä, että jos aine tai esine tuotteena on haitallinen tai vaarallinen, se on jätteenä ongelmajätettä. Jos kemikaalipakkauksessa tai käyttöturvallisuustiedotteessa on varoitusmerkki tai varoituslauseke (R-lause) on aine ongelmajätettä.

Teollisessa toiminnassa on tunnettava käsiteltävät aineet. Helpoin tapa jätteen ominaisuuksien määrittämiseksi on tarkistaa tuotannon lähtöaineiden käyttöturvallisuustiedotteet. Kemikaalien myyjä on velvollinen antamaan ostajalle myytävää tuotetta koskevan käyttöturvallisuustiedotteen, josta aineen ominaisuudet käyvät ilmi.

Vaikka jätteenä poistetun aineen käyttöturvallisuustiedotetta ei löydy, on jäte kuitenkin tunnistettava pakkaamista, kuljetusta ja turvallista käsittelyä varten. Parhaiten tiedot aineesta saa sen alkuperäiseltä käyttäjältä tai haltijalta.

Ellei tietoja pystytä selvittämään, voidaan jätteen ominaisuudet usein päätellä alkuperäisen aineen pakkausten etiketeistä, aineen käyttötarkoituksesta, käyttöpaikasta tai valmistusprosessista, jossa sitä on käytetty. Näidenkin tietojen puuttuessa on jätteen laatu selvitettävä tarvittaessa laboratorioanalyysin avulla.

Kemikaalilain mukaiset merkit aineen alkuperäispakkauksessa ilmaisevat, että aine ja pakkaus jätteinä ovat ongelmajätettä. Tuotteen valmistaja merkitsee aineen vaaraa tai haitallisuutta koskevat tiedot varoitusmerkein tai vähintään varoituslausekkein.

Kaikissa terveydelle tai ympäristölle vaarallisissa tuotteissa ei ole varoitusmerkintää. Käyttämättöminä ne eivät ole haitallisia tai vaarallisia tai ne kuuluvat muun kuin kemikaalilainsäädännön piiriin. Tällaisia ongelmajätteitä ovat esimerkiksi lääkkeet ja farmaseuttiset tuotteet, kuume- ja elohopeamittarit, loisteputket ja -lamput, akut ja paristot, käytetyt maalausvälineet, liimat, hartsit, kitit, tasoitteet, ammoniakki, freonit, öljynsuodattimet, trasselit, rasvat, vahat, voiteluöljyt, öljynerottimien jäte, öljysäiliöiden puhdistusjätteet, raskaan polttoöljyn tuhka, asbesti, riskijätteet ja pakkaukset ja jätteet, jotka sisältävät ongelmajätteeksi luokiteltuja aineita.