In English

Ominaisuudet

Ominaisuudet, joiden perusteella jätteet luokitellaan ongelmajätteiksi, on lueteltu jäteasetuksen (1390/1993) liitteessä 4a. Jätteen määrittelyä ongelmajätteeksi täsmentää ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001). Luettelon ongelmajätenimikkeiden perustana ovat EU:n jätteiden ja ongelmajätteiden luokittelua koskevat yhteiset säännökset.

Luettelo on esimerkkiluettelo jätteistä. Se ei sisällä kaikkia jätteitä, eivätkä siinä luetellut esineet tai aineet aina ole jätteitä. Ongelmajätteiden osalta luettelo on yksiselitteinen: jos jäte on luettelossa nimetty ongelmajätteeksi, se on ongelmajätettä. Luettelo ei kuitenkaan ole täydellinen. Siksi alueellinen ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa ja tarkoin säädetyin perustein tehdä luettelosta poikkeavia päätöksiä ongelmajätteiden luokituksesta.

Ongelmajätteiden sitovat raja-arvot annetaan jäteasetuksen liitteessä 4b (1128/2001). Ne perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön luokitukseen kemikaalien raja- arvoista. Ympäristövaarallisia aineita ovat jäteasetuksen liitteen 4b määritelmän mukaan aineet ja valmisteet, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa välitöntä tai viivästynyttä vaaraa ympäristölle. Kemikaalilainsäädännössä ympäristölle vaarallisiin aineisiin liittyvät vaaralausekkeet R50 - R53, jotka kuvaavat haitallisuutta vesiympäristössä, sekä vaaralausekkeet R54 - R59, jotka kuvaavat haitallisuutta muussa ympäristössä.

Ongelmajätteiden luokittelussa suositellaan kuitenkin käytettäväksi sosiaali- ja terveysministeriön luokituksen raja-arvoja.
Aiemmin ongelmajätteen ammattimaiseen keräystoimintaan on tarvittu ympäristölupa. Nykyään riittää ilmoitus alueelliselle ympäristökeskukselle.