In English

Pakkausjäte

Valtioneuvosto on antanut päätöksen pakkauksista ja pakkausjätteistä (962/1997) lokakuussa 1997. Sen tavoitteena on vähentää pakkauksista ja pakkausjätteistä aiheutuvia ympäristöhaittoja ja samalla ehkäistä kaupan esteiden syntyminen sekä kilpailun vääristyminen ja rajoittuminen.

Ensisijaisena tavoitteena on ehkäistä pakkausjätteiden syntymistä ja muina tavoitteina käyttää pakkauksia uudelleen, kierrättää ja muulla tavalla hyödyntää pakkausjätteitä sekä siten vähentää näiden jätteiden loppusijoitusta.

Päätöksen tavoitteena on, että kesäkuuhun 2001 mennessä:

Päätös asettaa erilaisia vaatimuksia niin pakkaajalle, kunnille, jätteenkuljetuksen suorittajille kuin pakkausmateriaalin merkinnöille ja pakkauksen perusvaatimuksille. Pakkaajan on ehkäistävä pakkausjätteen syntymistä, huolehdittava pakkauksen käyttämisestä uudelleen ja pakkausjätteen hyödyntämisestä sekä vastattava tästä aiheutuvista kustannuksista markkinoille luovuttamiensa pakkausten määrän ja laadun mukaisessa suhteessa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaan kunnan ja jätteenkuljetuksessa pakkausjätteen kuljetuksen suorittajan tulee toimia hallintaansa saamansa pakkausjätteen osalta niin, että hyödyntämistä koskevat vähimmäistavoitteet saavutetaan.

Jos pakkauksen materiaali merkitään, suositellaan käytettäväksi tunnistusjärjestelmää, josta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston tekemässä komission päätöksessä.

Pakkaajan on huolehdittava siitä, että pakkaus täyttää päätöksessä määritellyt koostumusta, uudelleenkäytettävyyttä ja hyödynnettävyyttä koskevat perusvaatimukset.

Pakkaajan, jonka pakattujen tuotteiden verollinen myynti tai arvo on vuodessa vähintään 840 940 euroa, on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä ilmoitettava Suomen ympäristökeskukselle edellistä vuotta koskevat tiedot pakkauksista.

Pakkausten ja pakkausjätteen osalta on tiedotuksessa ja neuvonnassa varmistettava, että pakkausten käyttäjät ja kuluttajat saavat tarvittavat tiedot käytettävissä olevista palautus-, keräys- ja hyödyntämisjärjestelmistä pakkausten uudelleen käyttämiseen ja pakkausjätteen hyödyntämiseen ja kierrätykseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista pakkauksissa käytettävistä merkinnöistä.

EU:ssa on annettu ehdotus pakkausten ja pakkausjätteestä annetun direktiivin 94/62EY muuttamisesta. Suomessakin pakkauksista ja pakkausjätteistä on valmisteilla annetun valtioneuvoston päätöksen uudistaminen.