In English

Energiajae

Pakkaus Öhman Oy

Kymijärven voimalaitos, Lahti Energia Oy

Jätteen energiahyötykäyttöä on kahta tyyppiä: jätettä voidaan polttaa lajiteltuna energiajakeena muun polttoaineen ohella (rinnakkaispoltto) tai sekajätteenä, jolloin laitos polttaa yksinomaan yhdyskuntien tai teollisuuden tuottamaa jätettä (massapoltto).
»» Lue lisää Jätteen poltto-sivulta.

Polttoa varten lajitellusta polttokelpoisesta jätteestä voidaan käyttää nimitystä energiajae tai energiajäte. Ammattikielessä jae on aina jätettä jalostuneempi muoto ja myös tässä käytettävä nimike polttokelpoisesta jätteestä. Kierrätypolttoainestandardissa SFS 5875 ei mainita sanaa jäte lainkaan.

Energiajae on polttoon soveltuvaa jätettä, jota ei voida hyödyntää materiaalina. Jätteiden poltto, silloin kun niiden sisältämä energia otetaan talteen, on jätteiden sisältämän energian hyödyntämistä.

Lajittelu

Energiajae lajitellaan syntypaikalla erilleen sekajätteestä. Näin voidaan vähentää merkittävästi kaatopaikalle menevän sekajätteen määrää. Energiajaetta pitää syn-tyä yrityksessä riittävän suuri määrä, jotta sen kerääminen kannattaa. Yrityksen henkilökunnalle on annettava tarkat lajitteluohjeet, joista selviää, mitä energiaja-keeseen saa laittaa ja mitä ei. Energiajätteen keräyksellä ei saa korvata paperin- ja pahvinkeräystä. Suomessa energiajae poltetaan luvan saaneissa voimalaitoksissa oheispolttona, eli sillä korvataan muita polttoaineita.

Syntypaikkalajitellusta energiajakeesta valmistetaan kierrätyspolttoainetta (REF).
Lajittelun ja esikäsittelyn avulla kierrätyspolttoaineesta valmistetaan markkina-kelpoista polttoainetta.

Pakkaus Öhman Oy

KIPA

Käsittely

Lajittelussa jäte murskataan ja esimerkiksi metallit erotellaan magneettisesti. Myös tuulierotusta voidaan käyttää esim. lasin erottamiseen. Ei-magneettisten metallien, kuten alumiinin, erottaminen on hankalaa huolimatta olemassa olevista teknisistä mahdollisuuksista. Optista erottelua ja seulontaa voidaan myös käyttää. Jälkimurskaimella jäte murskataan sopivaan raekokoon.
Kierrätyspolttoaine voidaan tehdä esimerkiksi pellettimuotoon, jolloin sen syöttö kattilaan on helpompaa ja laatu tasaisempaa. Polttoaineen laatu varmistetaan ottamalla näytteitä ja analysoimalla niitä. Tämän ja lajittelun perusteella polttoaine jaetaan eri laatuluokkiin.

Ongelmat

Kierrätyspolttoaineiden (REF) käyttö edellyttää kontrolloitua laadun seurantaa. Lajittelun ja polttoaineen valmistusprosessin tarkoitus on tuottaa puhdasta kierrätyspolttoainetta, jota voitaisiin käyttää sellaisenaan polttoaineena. Tästä huolimatta kierrätyspolttoaineista voi löytyä yllättävän suuria määriä erilaisia epäpuhtauksia. Tällaisissa tapauksissa syntyy tarve selvittää, mikä kohonneen epäpuhtauspitoisuuden aiheuttaa, sillä epäpuhtauksista syntyy päästöjä ja lisäksi ne haittaavat energiatuotantoprosessin toimintaa osallistumalla kuona- ja likakerrosten muodostumiseen.

Epäpuhtauksien osalta kierrätyspolttoaineet poikkeavat ominaisuuksiltaan konventionaalisista polttoaineista (kivihiili, turve ja puu). REF:ssä ne ovat usein erillisinä komponentteina "puhtaan materiaalin" seassa, kun taas tavallisissa polttoaineissa epäpuhtaudet ovat melko tasaisesti jakautuneina koko polttoaineeseen. Tyypillisimpiä epäpuhtauksia ovat erilaiset metalleja ja halogeeneja sisältävät materiaalit, joita ovat PVC, kestopuu, metallinpalaset jne.

Energiajakeen lajitteluohje

styroks

Energiajakeeseen saa laittaa
Energiajakeeseen ei saa laittaa

Energiajakeen lajitteluohjeet on hyvä tarkistaa paikallisesti, koska niissä saattaa olla eroja. Lisäksi joillakin paikkakunnilla kerätään energiajätettä, jonka lajitteluohje on aina hyvä tarkistaa, koska se eroaa energiajakeen lajitteluohjeesta.

Yrityksissä on muistettava että ensisijaisesti jäte on hyödynnettävä materiaalina, vaikka kaikki erilliskerättävät jakeet kävisivätkin energiajakeeksi. Myös toiminnan sivutuotteita voidaan käyttää hyödyksi energiana. Tällöin on kuitenkin pidettävä erityisen hyvä huoli siitä, etteivät ne sisällä polttoon sopimattomia yhdisteitä kuten esimerkiksi halogeenejä tai metalleja. Ennen sivutuotteiden energiahyötykäytön aloittamista on hyvä neuvotella asiasta paikallisten energiajakeen kerääjän ja hyödyntäjän kanssa.