In English

Muovi

Kuva: Lassila & Tikanoja Oy

Jokainen suomalainen tuottaa muovijätettä 18 kiloa vuodessa. Suomessa syntyy vuosittain yhteensä noin 150 000 tonnia muovijätettä, josta hyötykäytetään alle 20 prosenttia ja loppu päätyy tällä hetkellä kaatopaikalle. Suurin osa kaatopaikalle menevästä muovijätteestä syntyy kotitalouksissa käytetystä muovista, kuten elintarvikepakkauksista. Niitä ei voida käyttää uudelleen niihin jäävien orgaanisten jätteiden vuoksi.

Käyttö

Muovi on uusiutumattoman luonnonvaran, öljyn jatkojaloste. Yleisnimike muovi kattaa suuren joukon erilaisia materiaaleja, joita käytetään erilaisiin tarkoituksiin. Muoveja on olemassa sekä kesto- että kertakäyttömuoveja. Kestomuovit voidaan sulattaa ja työstää uudelleen muotoonsa. Kertamuoveille näin ei voi tehdä niiden rakenteen takia. Muoveja käytetään mm. rakentamisessa, maataloudessa, lääketeollisuudessa, eri teollisuudenaloilla ja pakkaamisessa. Muoveista noin 40 % käytetään pakkaamiseen. Yhteistä muoveille on se, että ne ovat kaikki lähtöaineiltaan öljyä ja maakaasua, jotka on prosessoitu kiinteään olomuotoon.

Kierrätys

Muoville on asetettu kierrätystavoitteeksi 22,5 % vuoteen 2008 mennessä Suomessa käytetystä muovista. Lain mukaan muovipakkausten kierrätys kuuluu teollisuudelle ja kaupalle.

Muovituotteen palveltua käyttötarkoituksensa loppuun se tulisi kierrättää mekaanisesti. Kierrätys tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että tuote prosessoidaan uudelleen toiseksi käyttökelpoiseksi tuotteeksi. Käytännössä muovien ominaisuudet kuitenkin heikkenevät jokaisen prosessoinnin jälkeen, joten muovia ei voi kierrättää loputtomiin. Tällöin muovi voidaan vielä sekoittaa uuteen materiaaliin ja jatkaa sen käyttöä.

Lajittelu

Kuva: Lassila & Tikanoja Oy

Muovit tulisi lajitella jo syntypaikalla, jotta ne pystytään kierrättämään. Muovien osalta syntypaikkalajittelua kuitenkin hankaloittaa se, että muovilaatuja on satoja ja niitä on vaikea erottaa toisistaan ilman selkeitä merkintöjä, opastusta ja asiaan perehtymistä.
Muut vaihtoehdot jätemuovien käytölle ovat kemiallinen kierrätys ja käyttö energiantuotannossa polttoaineena. Kemiallinen kierrätys tarkoittaa, että muovi muokataan takaisin peruskemikaaleiksi eli kaasumaisiksi ja nestemäisiksi hiilivedyiksi.

Vuonna 2000 perustettiin uusi muovijätteitä hyödyntävä yritys Muovix Oy, joka jalostaa jätemuovista erilaisia muoviprofiileja. Muovix ottaa vastaan kaupan ja teollisuuden jätemuovit, muovituotteita valmistavien yritysten hylkyjätteet, elektroniikkateollisuuden muovikomponentit ja autojen muoviosat. Muoveista rouhitaan rouhetta, joka sulatetaan ja muotoillaan profiileiksi. Muoviprofiilista voi valmistaa monenlaisia tuotteita puisto-, puutarha-, tie-, katu- ja maatalousrakentamiseen. Profiilia voidaan käyttää puun ja kestopuun tapaan.

Muovijätteen energiasisältö on korkea johtuen sen raaka-aineista, ja sitä polttamalla voidaankin korvata esimerkiksi raskaan polttoöljyn tai kiinteiden polttoaineiden käyttöä. Poltossa ongelmana kuitenkin on, että muovi on fossiilinen polttoaine, joka aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä. Kaikki muovilaadut soveltuvat poltettavaksi, paitsi PVC, joka sisältää klooria.

Muovin lajitteluohjeet

Muovin joukkoon saa laittaa
Muovin joukkoon ei saa laittaa

Aloittaessasi muovin keräyksen yrityksessäsi ota selvää oman paikkakuntasi muovin kerääjästä ja lajitteluohjeista. Lajitteluohjeet voivat vaihdella paikkakunnittain.

Muovien merkinnät:

Muovien merkinnät

Muovin erilliskeräys on tehokas tapa vähentää kaatopaikalle joutuvan jätteen määrää ja sitä kannattaa harkita yrityksessä jos erilaisia muovikalvoja, -astioita tai kääreitä syntyy merkittäviä määriä. Myös eräät paikkakunnat voivat velvoittaa muovin erilliskeräyksen jätehuoltomääräyksissään. Aloittaessasi muovin keräyksen yrityksessäsi ota selvää oman paikkakuntasi muovin kerääjästä ja lajitteluohjeista. Lajitteluohjeet voivat myös vaihdella paikkakunnittain.