In English

Biojäte

Biojätteeksi luokitellaan helposti hajoavat kasvi- ja eläinperäiset jätteet, joita syntyy kotitalouksien lisäksi merkittäviä määriä vähittäis- ja tukkukaupoissa, ravintoloissa, suurkeittiöissä yms. keittiöissä sekä elintarviketeollisuudessa.

Biojätettä on mahdollista kompostoida joko kiinteistökohtaisesti tai keskitetysti laitosmaisesti. Monet kunnat kompostoivat jo biojätteet laitosmaisesti. Käsiteltäessä biojätteitä laitosmaisesti vaihtoehtoina ovat kompostointi (hapellisissa olosuhteissa) tai mädätys (hapettomissa olosuhteissa).

Kompostointi

YTV:n Ämmässuon kompostointilaitos

Kompostoinnissa mikrobit hajottavat ja muokkaavat kosteissa ja hapellisissa olosuhteissa eloperäisestä jätteestä humusta. Samalla muodostuu lämpöenergiaa, hiilidioksidia ja vettä. Kompostoinnissa jätteeseen sekoitetaan sen rakenneominaisuuksia parantavia seosaineita, esimerkiksi puuhaketta. Jätteet voidaan kompostoida pieninä erinä aumassa tai pienkompostorissa. Vaihtoehtoisesti jätteet voidaan kompostoida keskitetysti kompostointilaitoksissa tai kompostointikentällä suurissa aumoissa. Pienkompostointi sopii ratkaisumalliksi yksittäisille kiinteistöille, kun taas laitosmainen kompostointi edellyttää suurten jätemäärien käsittelyä.


Tunnelikompostointi

Tunnelikompostointi tapahtuu teräsbetonista valmistetuissa tunneleissa, joihin kompostoitava aines kasataan. Ennen tunneliin laittamista ainekseen sekoitetaan tukiainetta, joka voi olla haketta, kuorta tai turvetta. Prosessiin luodaan optimaaliset olosuhteet puhaltamalla massaan ilmaa alhaalta päin. Tunnelissa kompostin lämpötila on 55 - 60 astetta, jolloin esimerkiksi taudinaiheuttajat ja kasvien siemenet tuhoutuvat. Reaktorivaihe kestää 2 - 3 viikkoa, minkä jälkeen massa siirretään jälkikypsytykseen aumaan. Jälkikypsytys kestää 3 - 6 kuukautta. Tunnelikompostoinnissa on mahdollisuus käyttää myös kaksivaiheista kompostointia, jossa aine siirretään tunnelista ilmastuslattialla varustettuun halliin ja vasta sen jälkeen aumaan jälkikypsytykseen.

Mädätys

Stormossenin biokaasulaitos Vaasassa

Mädätyksessä (biokaasulaitoksessa) orgaanista ainesta hajotetaan hapettomissa olosuhteissa toimivien mikro-organismien avulla. Hajoamisen pääasialliset lopputuotteet ovat metaani ja hiilidioksidi. Lisäksi prosessissa syntyy vettä ja kompostoinnin humukseen verrattavissa olevaa kiintoainetta, jota ei kuitenkaan voida käyttää maanviljelyskäytössä ennen hygienisointia. Kiinteiden jätteiden mädätys tapahtuu aina suljetuissa laitoksissa.

Mädätyksessä (biokaasulaitoksessa) orgaanista ainesta hajotetaan hapettomissa olosuhteissa toimivien mikro-organismien avulla. Hajoamisen pääasialliset lopputuotteet ovat metaani ja hiilidioksidi. Lisäksi prosessissa syntyy vettä ja kompostoinnin humukseen verrattavissa olevaa kiintoainetta, jota ei kuitenkaan voida käyttää maanviljelyskäytössä ennen hygienisointia. Kiinteiden jätteiden mädätys tapahtuu aina suljetuissa laitoksissa.


Biojätteen lajitteluohjeet

Biojätteeseen saa laittaa:
Biojätteeseen ei saa laittaa: