In English

Materiaalitehokkuus

Vähemmästä enemmän

Materiaalitehokkuus on materiaalien käytön vähentämistä, optimoimista ja uudelleen käyttämistä. Materiaalivirta syntyy, kun ihminen ottaa luonnosta aineita ja palauttaa ne käytön jälkeen sinne takaisin. Mitä pienempi tuotteeseen tai palveluun käytettävä materiaalipanos on, sitä tehokkaammin luonnonvaroja käytetään. Yrityksille materiaalitehokkaasti tehtyjen tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen on haaste ja kehittymisen mahdollisuus.

Materiaalitehokkuus tuo mukanaan uuden välineen kehittää yrityksen ympäristöjärjestelmää ja tutkia tuotteiden elinkaarta tarkemmin. Samalla voidaan tehostaa yrityksen tuotantotoimintaa.

Materiaalitehokas tuotanto alentaa usein myös tuotantokustannuksia, kun hankinta- ja energiakustannukset sekä päästöjen ja jätteiden käsittelykustannukset vähenevät.

Muut yrityksen materiaalitehokkuudesta saamat hyödyt ovat mahdolliset uudet tuoteinnovaatiot ja uudet liiketoimintaratkaisut sekä kestävä kilpailukyky. Lisäksi tulevaisuudessa yhä tiukentuva lainsäädäntö ja luonnonvarojen hintojen nousu kannustavat yrityksiä materiaalitehokkuuteen.

Suurteollisuuden jätteisiin verrattuna pk-teollisuudelle on tyypillistä prosessiperäisten jätteiden määrän suhteellisesti pienempi osuus kokonaisjätemäärästä. Pk-teollisuudessa jätteitä syntyy prosessien ohella kunnossapidosta, tilojen ja laitteiden puhdistuksesta, pakkaamisesta, uudis- ja korjausrakentamisesta sekä energiantuotannosta.

Materiaalitehokkuuden parantaminen

Yleisimpiä materiaalitehostamisen keinoja ovat tekniset keinot, joilla pystytään vaikuttamaan erityisesti materiaalihukkaan. Teknisiä keinoja ovat muun muassa konekannan uusiminen ja tuotannon automatisointi. Tällaista kehitystä yrityksissä ohjaavat kuitenkin luonnollisesti muutkin asiat kuin ympäristönsuojelu ja materiaalihukan vähentäminen.

Toisena keinona ovat asenteelliset keinot. Sekä yritysten työntekijät että materiaalihankinnoista vastaavat voivat omilla toimintatavoillaan vaikuttaa materiaalien tehokkaaseen käyttöön. Tiimityöskentely, joka lisää työntekijöiden vastuuta omasta työympäristöstään, on yksi keino vähentää jätteiden syntymistä. Myös erilaisten kannustimien käyttö on mahdollista, jotta työnlaatua saadaan parannettua sekä jätteiden lajittelua lisättyä.
 
Yrityksissä, joissa valmistetaan omia tuotteita, voidaan materiaalihukkaan vaikuttaa myös tuotekehityksen avulla. Alihankintayrityksissä tähän on syytä kiinnittää myös huomiota. Tuoterationalisointi on yksi keino vähentää hukan määrää. Toinen keino on vaihtaa raaka-aineet vähemmän haitallisiin materiaaleihin. Lisäksi voidaan kehitellä erilaisia ratkaisuja, joissa yrityksessä valmistetut käytetyt tuotteet voidaan käyttää uudelleen tuotannon raaka-aineena.