In English

Hankinnat

Yrityksen hankinnoissa hinta on varmasti yksi merkittävimmistä tekijöistä tehtäessä valintoja eri tuotteiden välillä. Kuitenkin ympäristöasiat tulisi huomioida jo hankintoja suoritettaessa, jolloin hinnan ohella valintakriteerinä voisivat olla myös:

Ympäristöasioiden huomioiminen hankintoja tehtäessä ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen prosessi. Se edellyttää riittäviä tietoja eri tuotteiden tuotantoprosesseista ja niiden vaikutuksista ympäristöön, aikaa yksityiskohtaisten tarjouspyyntöjen tekemiseen ja perehtymistä saatujen vastausten vertailemiseen ja valintojen tekemiseen.

Lisäksi hankintahenkilöstön pitäisi pystyä huomioimaan tuotteiden ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta. Jokin tuote saattaa olla varsin ympäristöystävällinen valmistaa, mutta sen ympäristötaakkaa lisäävät kuitenkin käytössä syntyvät päästöt ja jätteet sekä pitkistä kuljetuksista aiheutuvat päästöt.

Hankinnoista vastaaville henkilöille tulisi antaa riittävä koulutus ympäristöasioihin, jotta he pystyisivät huomioimaan ne työssään.

Tarjouspyynnössä ympäristönäkökulmat voivat olla tärkeitä, kun pohditaan tarjouksen kohdetta, hankittavan tuotteen ominaisuuksia, vaihtoehtoja, takuuta sekä huolto- ja korjausjärjestelyjä. Tarjousten vertailuun tulee varata aikaa, jotta pystytään tekemään vertailua samankaltaisten tuotteiden mahdollisesti erilaisten ympäristövaikutusten välillä.

Tarjouksia verrataan ennalta ilmoitettujen valintaperusteiden mukaan ja niistä valitaan taloudellisin tuote. Aluksi tällainen hankintamenettely vaatii henkilökunnalta paljon työaikaa ja ponnisteluja, kuten kaikki uudistukset, joita yrityksissä tehdään. Kuitenkin tiedon ja kokemuksen karttuessa saadaan hankintatoimi varsin tehokkaaksi ja toimivaksi, vaikka ostokriteereinä olisivat hinnan ohella muutkin tekijät.

Mikäli yrityksessä halutaan järjestelmällisesti huomioida ympäristöasiat hankinnoissa, voidaan laatia ympäristön huomioiva hankintaohjeistus tai erillinen hankintapolitiikka, johon liittyy myös tehtyjen toimenpiteiden seuranta. Toinen, koko yrityksen ympäristöasiat huomioiva vaihtoehto on luoda yritykseen ympäristönhallintajärjestelmä, johon sisällytetään myös ostotoiminta. Ympäristöjärjestelmä on mahdollista sertifioida todisteeksi järjestelmällisestä ympäristöasioiden hyväksi tehtävästä työstä.