In English

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaan yhteiskunnan materiaalitalouden tulee perustua luonnonvarojen tehokkaaseen ja säästeliääseen käyttöön. Jätelain mukaan jätehuollon ensisijainen tavoite on ehkäistä jätteiden syntyä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tulee uusioraaka-aineiden kulutusta saada reilusti vähennettyä, kierrätysmateriaalien käyttöä tuotteissa lisättyä, materiaalitehokkuutta parannettua ja tuotteiden elinkaarta pidennettyä.

Uusioraaka-aineiden vähentämiseksi on erilaisia keinoja. Ensimmäiseksi uusiutumattomien tai hitaasti uusiutuvien luonnonvarojen käytön osalta tulee pyrkiä mahdollisimman hyvään ekotehokkuuteen . Tämä tarkoittaa, että muun muassa tuotekehityksen avulla pyritään tilanteeseen, jossa mahdollisimman vähästä raaka-aineesta saadaan mahdollisimman suuri ja pitkäkestoinen hyöty.

Toinen vaihtoehto on lisätä tuotteiden valmistuksessa uusioraaka-aineiden käyttöä. Tämä edellyttää tehokasta käytettyjen tuotteiden kierrätysjärjestelmää ja niissä olevien ainesosien talteenottoa. Jätteiden synnyn ehkäisyssä keskeinen sija on myös kestävien ja korjattavien tuotteiden valmistuksessa.

Tuotteiden elinkaaren pidentäminen ei välttämättä palvele tuotteiden valmistajien ja kaupan etuja. Niiden kannattaa tulevaisuudessa panostaa enemmän tuotteidensa huolto- ja korjauspalvelujen kehittämiseen ja tarjoamiseen uudistuotannon sekä myynnin ohella. Joitakin tuotteita voidaan parantaa uudistamalla niitä. Täydennettävyys luo mahdollisuuden laajentaa tuotetta, jolloin käyttötavan ja -ajan rajallisuus vähenee. Myös valmistajat voivat panostaa enemmän siihen, että tuotteita voidaan uudistaa uuden tuotteen ostamisen sijaan.

Jätteiden syntyyn voidaan vaikuttaa yrityksissä. Keinoja ovat muun muassa tuotekehitys, uusiomateriaalien käyttö tuotteissa, prosessien järjestäminen sellaisiksi, että materiaalihävikki saadaan mahdollisimman pieneksi, pakkausten määrän vähentäminen sekä omassa tuotannossa että ostettavissa tuotteissa sekä työntekijöiden asenteisiin vaikuttaminen.