In English

Kehitysnäkymät ja ympäristövaikutukset

Teollistuminen ja kasvava kulutus ovat nostamassa jätealan yhdeksi ekologisesti kestävän yhteiskunnan avaintoimialoista. Jätteiden synnyn ehkäisemisellä sekä niiden tehokkaalla hyödyntämisellä ja turvallisella käsittelyllä edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja torjutaan keskeisten ympäristöuhkien kuten ilmastonmuutoksen voimistumista. Jätealalle asetettuja tavoitteita ei voidakaan saavuttaa, ellei jätekysymyksiä tarkastella osana luonnonvarojen käyttöä sekä tuotteiden elinkaarta ja tuotesuunnittelua.

Jätesuunnitelman tavoitteet ja keinot vähentävät toteutuessaan alkuperäisten luonnonvarojen käyttöä sekä jätteistä aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle. Ohjauskeinoilla pyritään jätemäärien kasvun hidastamiseen, jätteiden hyödyntämisen lisäämiseen ja jätehuollon aiheuttamien kasvihuonepäästöjen vähentämiseen.

Jätteiden synnyn ehkäisyllä vähennetään tehokkaasti raaka-aineiden ja energian kulutusta sekä päästöjä tuotteiden koko elinkaaren aikana. Jätteiden kierrätyksen lisääminen vähentää neitseellisen raaka-aineen tarvetta, energiankulutusta ja ympäristölle haitallisten päästöjen määrää.