In English

Jätehuoltopolitiikan periaatteet

Jätehuoltopolitiikka niin EU:ssa, Suomessa kuin kunnissakin rakentuu seuraavien kuuden pääperiaatteen ympärille:

Ehkäisyn periaate

Yritetään ehkäistä jätteen syntyä. Lisäksi jo syntyneiden jätteiden hyötykäyttöä pyritään lisäämään merkittävästi, jolloin kaatopaikoille joutuvien jätteiden määrä vähenee. Myös kaatopaikoille sijoitettavan biojätteen määrää tullaan rajoittamaan, jotta se osaltaan vähentäisi ilmaan pääsevien kasvihuonekaasujen määrää.

Saastuttaja maksaa

Jätteen tuottaja on vastuussa kaikista jätteistä syntyvistä kustannuksista.

Tuottajan vastuu

Tuottajan vastuulla tarkoitetaan tuottajan velvollisuutta huolehtia markkinoille tekemiensä tuotteiden ja niistä syntyvien jätteiden uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista.

Jätehuollon kustannusvastuu ulottuu joissakin tapauksissa tuottajan sijasta tuotteen valmistajaan tai maahantuojaan.

Varovaisuusperiaate

Jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvia vaaroja on osattava ennakoida.

Läheisyysperiaate

Jätteet on jatkokäsiteltävä mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa.

Omavaraisuusperiaate

Jätteiden käsittelyverkosto on luotava siten, että jokaisessa yhteisössä ollaan omavaraisia jätteen käsittelyssä.