In English

Jätemaksut

Kunnalla on oikeus periä järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Kunta voi myös määrätä, että maksu suoritetaan sen lukuun toimivalle yhteisölle tai yrittäjälle. Jätteen käsittelystä peritään jätemaksu, jolla katetaan vähintään käsittelypaikkojen perustamisesta, käytöstä, käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta aiheutuvat kustannukset.

Jätteen haltija on velvollinen suorittamaan jätemaksun. Jätemaksun määräämisen yleisenä perusteena ovat jätteen laji, laatu, määrä ja noutokerrat. Perusteissa voidaan lisäksi ottaa huomioon jätteen keräys- ja kuljetusolot kiinteistöllä ja noutoalueella, kunnan keräysvälineen käyttö ja kuljetusmatkat.

Jätelain mukaan jätemaksutaksan tulee olla ohjaava. Taksa tulee hyväksyä siten, että se kannustaa jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä jätteen hyödyntämiseen. Käytännössä jätemaksutaksan ohjaavuus voidaan toteuttaa esimerkiksi siten, että lajitellusta ja hyötykäyttöön soveltuvasta jätteestä peritään omakustannusarvoa pienempi maksu ja hyödyntämiseen kelpaamattomasta sekajätteestä vastaavasti korkeampi maksu.

Myös valtion säätämä jätevero vaikuttaa jätehuoltomaksujen ohjaavuuteen.

Jätehuollon kustannukset muodostuvat seuraavista maksuista:

Kuljetuskustannuksien osuus jätemaksuista on yli puolet. Kuljetuskustannuksien suuruuden selittävät omalta osaltaan jätteiden pitkät kuljetusmatkat, jotka eivät ainakaan lyhene kaatopaikkojen määrän vähentyessä.