In English

logot

Kunnalliset määräykset

Jätehuoltoa koskevien lakien ja asetusten lisäksi eri paikkakunnat antavat täsmentäviä kunnallismääräyksiä, jotka koskevat esimerkiksi jätehuollon järjestämistä ja muita ympäristöasioita. Kunnallismääräyksillä täsmennetään jätehuoltolainsäädännön antamaa yleistä linjaa.

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset perustuvat jätelakiin ja –asetukseen ja ne on tarkoitettu lähinnä teknisten yksityiskohtien sekä valvontaan liittyvien seikkojen määrittelemiseen. Paikallisia yleisiä määräyksiä voidaan antaa mm. seuraavista seikoista:

Kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset

Kunnat voivat ympäristönsuojelulain nojalla antaa lakia täsmentäviä kuntakohtaisia, paikallisista olosuhteista johtuvia ja muita kuin luvanvaraisia toimintoja koskevia ympäristönsuojelumääräyksiä.

Määräykset ovat tarpeellisia, koska niillä voidaan joustavasti ja tehokkaasti ehkäistä paikallisista olosuhteista johtuvia ympäristöhaittoja ja koska valtioneuvoston ja ympäristöministeriön ympäristönsuojelua koskevat asetukset ovat yleisluontoisia. Siksi tarvitaan niitä täydentäviä ja käytännön tilanteita selventäviä paikallisia määräyksiä. Ne ovat sekä kuntalaisia että viranomaisia sitovia määräyksiä, jotka hyväksytään aina kunnan- tai kaupunginvaltuustossa.

Määräysten tulee aina liittyä ympäristönsuojelulailla säädeltyihin asioihin. Määräykset voivat koskea koko kuntaa tai sen osaa. Niitä voidaan käyttää myös kuntalaisten ohjauksen ja neuvonnan välineenä lisäämällä määräyksiin tarpeelliseksi katsottavia ohjeita tai informaatiota.

Määräykset voivat koskea

Määräyksillä pyritään tarkentamaan yleisesti hyväksyttyjä velvoitteita. Tavoitteena on helpottaa ympäristövalvontaa ja tuoda esiin sovelletut laintulkinnat. Näin varmistetaan elinkeinonharjoittajien ja kuntalaisten tiedonsaanti ja oikeusturva.

Käytännössä ympäristönsuojelumääräyksiä on annettu esimerkiksi