In English

logot

Valvonta ja kehittäminen

Kuntien ympäristönsuojelun hallinnasta annetussa laissa (64/86) tarkoitettu kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista kunnassa. (§ 38)

Kunnan on huolehdittava jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten täytäntöön panemiseksi tarpeellisista neuvonta-, tiedotus- ja valistustehtävistä. (§ 68)

Jätelain ja sen nojalla säädettyjen ja määrättyjen tehtävien hoitamiseksi ja kehittämiseksi on ympäristöministeriön ja alueellisten ympäristökeskusten laadittava jätteitä ja jätehuoltoa koskeva suunnitelma [jätehuoltopolitiikka]. Jätesuunnitelmassa on esitettävä jätteitä ja jätehuollon nykytilaa koskevat tiedot sekä asetetut kehittämistavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarpeelliset toimet. (§ 40)

Kuntaliitto on antanut suosituksen, että kaikissa kunnissa laadittaisiin yhdessä teknisen hallinnon ja ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa oma jätepoliittinen ohjelma eli kunnallinen jätestrategia. Jätestrategioiden laadinta on tällä hetkellä käynnissä monissa kunnissa. Jätestrategiaa laadittaessa etsitään toimintamalleja, joiden avulla kunnat itse ja yhdessä voivat kehittää jätehuoltoa haluamaansa suuntaan.

Kunnan on annettava alueelliselle ympäristökeskukselle ja sen edelleen ympäristöministeriölle jätesuunnitelman laadintaa varten tarpeelliset tiedot kunnassa syntyvistä jätteistä, jätehuollon järjestämisestä ja valvonnasta sekä niitä koskevista kehittämistavoitteista. (§ 41)

Kunnat voivat ympäristönsuojelulain nojalla antaa jätelakia täsmentäviä kuntakohtaisia ympäristönsuojelumääräyksiä. Ympäristönsuojelumääräykset ovat samantasoisia määräyksiä kuin rakennusjärjestys ja jätehuoltomääräykset, joita kunta voi antaa ko. lain täytäntöönpanon täsmentämiseksi.