In English

Kuntien jätehuolto

Jätelaissa (1072/1993) on useita kohtia, joissa viitataan kuntien tehtäviin jätehuollon piirissä.

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Jätelain mukaan kunnan on järjestettävä joko omana toimintanaan tai muuta yhteisöä tai yritystä käyttäen asumisessa syntyneen jätteen ja ominaisuudeltaan, koostumukseltaan sekä määrältään siihen rinnastettavien teollisuus-, palvelu- tai muussa toiminnassa syntyneiden jätteiden kuljetus. Tämä ei koske ongelmajätteitä. Jätteen kuljetus voidaan järjestää myös siten, että jätteen haltija sopii siitä kuljetuksen suorittajan kanssa (sopimusperusteinen jätteenkuljetus). Valtaosa yrityksistä käyttää sopimusperusteista jätteenkuljetusta. Kunnan on lisäksi järjestettävä itse tai muuta yhteisöä tai yritystä käyttäen edellä mainittujen jätteiden hyödyntäminen tai käsittely. (§ 10 ja § 13)

Kunta voi antaa jätelain säännösten tai niiden nojalla annettujen valtioneuvoston yleisten määräysten täytäntöönpanon täsmentämiseksi paikallisia yleisiä määräyksiä kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä (§ 17). Myös Kuntaliiton verkkosivuilta löytyy runsaasti tietoa mm. kuntien jätehuollon järjestämisestä.

Jätemaksut

Kunnalla on jätelain mukaan oikeus kantaa järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Se voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta.

Jätemaksun määräämiseen yksityiskohtaiset perusteet sisältävän taksan hyväksyy kunta. Taksa tulee hyväksyä siten, että jätemaksu kannustaa jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä jätteen hyödyntämiseen. Maksuperusteiden on oltava tasapuolisia ja kohtuullisia. (§ 30)