In English

EU:n lainsäädäntö

EU:ssa on viitisentoista direktiiviä, jotka koskevat jätteitä ja jätehuoltoa. Perusdirektiivit eli jätedirektiivi (91/156/ETY) ja vaarallisia jätteitä koskeva direktiivi (67/319/ETY), sisältävät jätteitä ja jätehuoltoa koskevat keskeiset periaatteet, velvollisuudet ja keinot. Niitä on täsmennetty erityisdirektiiveissä, joita jatkuvasti valmistellaan lisää. EU:n jätelainsäädännön kolmas peruspilari on jätteiden siirtojen valvontaa koskeva neuvoston asetus.

EU:n jätepolitiikan keskeiset periaatteet, jotka on sisällytetty myös Suomen jätelakiin ja ympäristövahinkolakiin (737/94) ovat seuraavat:

Viranomaisten on pidettävä kirjaa laitoksista ja yrityksistä, jotka suorittavat jätteiden hyödyntämistä tai keräävät ja kuljettavat ammattimaisesti jätteitä. Viranomaiset tekevät kyseisiin laitoksiin säännöllisesti tarkastuksia.