In English

Luvat ja ilmoitukset

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa. Ympäristönsuojeluasetuksella säädetään tarkemmin luvanvaraisista toiminnoista.

Ympäristölupa on lisäksi oltava:
lupakasittelykaavio

Luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on todennäköisesti haettava uutta lupaa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos muutos ei lisää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä eikä lupaa toiminnan muutoksen vuoksi ole tarpeen tarkistaa.

Luvan hakeminen

Ympäristölupaa haetaan toiminnan laadusta ja laajuudesta riippuen joko ympäristölupavirastolta, alueelliselta ympäristökeskukselta tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lupaviranomaiset löytyvät ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 5. - 7. §:stä. Ympäristölupahakemuslomakkeet ja täyttöohjeet löytyvät ympäristöhallinnon www-sivuilta [SYKE-lupa]

Lupa-asioiden julkisuus

Jokaisella on oikeus saada tietoa vireillä olevasta ympäristölupa-asiasta. Ympäristölupaviranomaisen on tiedotettava toiminnanharjoittajan jättämästä lupahakemuksesta kuuluttamalla siitä ilmoitustaululla tai yleisesti saatavilla olevassa lehdessä. Niille, joita asia erityisesti koskee, ilmoitetaan lupahakemuksesta erikseen. Asianosaisille on varattava tilaisuus muistutuksen tekemiseen ennen kuin lupa-asia ratkaistaan. Muille kuin asianosaisille varataan tilaisuus ilmaista mielipiteensä. Yleistä etua valvovilta viranomaisilta on pyydettävä lausunnot.

Lupapäätös

Lupaviranomainen antaa lupaharkinnan jälkeen ympäristölupahakemuksesta päätöksen. Ympäristönsuojelulain mukaisiin päätöksiin haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta (valitusaika 30 vrk). Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä voidaan valittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus on hakijan lisäksi mm. naapureilla ja rekisteröidyllä yhdistyksillä, jotka edistävät ympäristön-, terveyden- ja luonnonsuojelua tai asuinympäristön viihtyisyyttä. Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin ympäristölupa on lainvoimainen. Lupaviranomainen voi luvan hakijan pyynnöstä määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen. Lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu sen mukaan kuin ympäristöministeriön päätöksissä ympäristölupavirastojen (1416/2001) ja alueellisten ympäristökeskusten lupamaksuista (1415/ 2001) on säädetty. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupakäsittelystä voidaan periä maksu, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

tetiedostoon tehtävä ilmoitus

Jätelain (1072/1993) 49. §:n mukaan alueelliselle ympäristökeskukselle on tehtävä jätetiedostoon hyväksymistä varten ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräämisestä ja kuljettamisesta, jätteen myyjänä tai välittäjänä toimimisesta, jos jäte on tarkoitettu hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi Suomen ulkopuolella, ja tuottajayhteisöstä.

Aiemmin ympäristölupaa edellyttänyt ongelmajätteen ammattimainen keräämistoiminta on muuttunut lainmuutoksen vuoksi ilmoitusvelvolliseksi toiminnaksi.

Ilmoitus tulee tehdä vähintään 60 päivää ennen toiminnan aloittamista. Myös toiminnan olennaisesta muutoksesta (esim. jätteen lajin tai määrän oleellinen muuttuminen, toiminta-alueen muutos, toiminimen tai toiminnanharjoittajan vaihtuminen, kuljetus/keräämiskaluston merkittävä uudistaminen ja liikennelupaan tulleet olennaiset muutokset) ja toiminnan lopettamisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus ympäristökeskukselle.

Jätelain 50. §:n mukaan alueellisen ympäristökeskuksen on tehtävä päätös jätetiedostoon hyväksymistä koskevan ilmoituksen johdosta. Päätöksessä voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä. Esimerkiksi ongelmajätteen ammattimaista keräämistoimintaa harjoittava voidaan velvoittaa ilmoittamaan ympäristökeskukselle vuosittain tiedot kerätyistä ongelmajätteistä. Ilmoituksen käsittelystä peritään ympäristöministeriön päätöksen 1415/2001 mukainen maksu (100 €) valtiolle.
Ilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet löytyvät ympäristöhallinnon www-sivuilta.