In English

Muut lait

Jätealan yleisiä säädöksiä ovat jätelaki ja ja ympäristönsuojelulaki asetuksineen. Lainsäädäntö ei kuitenkaan jätehuollon kannalta rajoitu näihin kahteen lakiin, vaan säädöksiä on myös jätteiden käsittelystä ja hyödyntämisestä, ongelmajätteistä, ympäristövaikutusten arvioinnista sekä jätteiden siirrosta. Jätehuoltoon välillisesti vaikuttavat myös rakennuslaki, rikoslaki yms. lait, joita voidaan soveltaa esimerkiksi jätetilojen rakentamiseen tai maaperän pilaamiseen.

Jätteiden käsittelyä ja hyödyntämistä koskevaa toimintaa säädellään myös valtioneuvoston päätöksillä. Tällaisia päätöksiä ovat mm.

VNp (962/1997) pakkauksista ja pakkausjätteistä
Asetetaan tavoitteet pakkausjätteiden määrän vähentämiselle sekä hyödyntämiselle. Päätös asettaa erilaisia vaatimuksia niin pakkaajalle, kunnille, jätteenkuljetuksen suorittajille kuin pakkausmateriaalin merkinnöille ja pakkauksen perusvaatimuksille. Pakkaajan on ehkäistävä pakkausjätteen syntymistä, huolehdittava pakkauksen käyttämisestä uudelleen ja pakkausjätteen hyödyntämisestä sekä vastattava tästä aiheutuvista kustannuksista markkinoille luovuttamiensa pakkausten määrän ja laadun mukaisessa suhteessa.

Pakkaajan on huolehdittava siitä, että pakkaus täyttää päätöksessä määritellyt koostumusta, uudelleenkäytettävyyttä ja hyödynnettävyyttä koskevat perusvaatimukset.
Pakkaajan, jonka pakattujen tuotteiden verollinen myynti tai arvo on vuodessa vähintään 840 940 euroa, on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä ilmoitettava Suomen ympäristökeskukselle edellistä vuotta koskevat tiedot pakkauksista.

VNp (883/1998) keräyspaperin talteenotosta ja hyödyntämisestä
Tarkoituksena on tehostaa keräyspaperin talteenottoa ja hyödyntämistä. Tavoitteena on, että vuoteen 2005 mennessä hyödynnetään 75 prosenttia Suomessa myytävien ja kulutettavien paperituotteiden määrästä. Keräyspaperi hyödynnetään ensisijaisesti aineena.

VNp (636/1994) yhdyskuntajätettä polttavien laitosten aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemisestä.

VNp (842/1997) ongelmajätteiden poltosta.

VNp (711/1998) PCB:n ja PCB-laitteistojen käytöstä poistamisesta sekä PCB-jätteen käsittelystä.

VNp (262/1998) otsonikerrosta heikentävistä aineista.
Kielletään otsonikerrosta heikentäviä yhdisteitä sisältävien tuotteiden ja laitteiden markkinoille luovuttaminen.

VNp (659/1996) ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä pakkaamisesta ja merkitsemisestä.
Päätöksessä on määrätty, että kaikissa ongelmajätteen siirroissa on oltava mukana siirtoasiakirja, jossa on määrätyt tiedot jätteistä.

VNp (105/1995) eräistä vaarallisia aineita sisältävistä aineista
Koskee paristoja ja akkuja, joissa on enemmän kuin 25 mg elohopeaa kennoa kohti, 0,025 painoprosenttia kadmiumia tai 0,4 painoprosenttia lyijyä.

VNp (112/1997) hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä.

VNp (101/1997) öljyjätehuollosta
Määrää, että öljyjäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja siitä ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon.

VNp (295/1997) rakennusjätteistä
tavoitteena on, että kaikesta rakennusjätteestä hyödynnetään vuoteen 2000 mennessä vähintään 50 prosenttia. Päätös koskee rakentamisen suunnittelussa ja rakentamisessa syntyvää jätettä.

Ympäristövaikutusten arviointia (YVA) säädellään lailla ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja jätteiden siirtoa valtioneuvoston päätöksellä valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta. Muita jätealaa koskevia lakeja ovat mm. jäteverolaki, laki öljynsuojarahastosta jaVNp (861/1997) kaatopaikoista sekä asetus kaatopaikoista annetun päätöksen muuttamisesta (202/2006)

Jäteverolaki määrää maksamaan valtiolle veroa kaatopaikalle toimitettavasta jätteestä. Jäteverolaki (495/1996 35) tuli voimaan 1.9.1996. Verovelvollinen on kaatopaikan pitäjä, joka hinnoittelussaan kerää veron jätteen tuottajilta. Vuonna 2003 ja 2004 jätevero on 23 euroa tonnilta ja vuodesta 2005 alkaen 30 euroa tonnilta. Jos jätettä ei voida punnita kaatopaikalle toimitettaessa, jätteen paino lasketaan sen tilavuuden perusteella käyttäen lain asettamia kertoimia. Jäteveron tarkoituksena on, että valtion budjetista saataisiin jäteverolla kertyvä summa jätehuollon kehittämiseen ja järjestämiseen.

Suomen ympäristökeskus ylläpitää sivustoa, josta löytyy täydellinen luettelo niin voimassa olevasta kuin valmisteilla olevasta lainsäädännöstä. Sivuilta löytyy tietoa sekä Suomen että EU:n lainsäädännöstä.