In English

Tuottajavastuu

Tuottajavastuulla tarkoitetaan tuottajan velvollisuutta huolehtia markkinoille luovuttamiensa tuotteiden ja niistä syntyvien jätteiden uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Tuottaja voi hoitaa velvoitteensa joko yksin tai yhdessä muiden tuottajien kanssa.

Pirkanmaan ympäristökeskus toimii tuottajavastuuasiassa valtakunnallisena viranomaisena koko Suomessa lukuunottamatta Ahvenanmaan maakuntaa.

Tuottajanvastuun alaisia

Tuottajavastuu koskee:
Tuottajia ovat:
Ilmoittautuminen tuottajatiedostoon ja vuosiraportointi
Tuottajavastuun hyödyt

Tuottajavastuulla jätehuollossa edistetään luonnonvarojen kestävän käytön sekä kestävän tuotannon ja kulutuksen periaatteiden mukaisesti mm:

Tuottajavastuu edistää ympäristömyötäistä tuotesuunnittelua, sillä tuotteen valmistaja joutuu ottamaan huomioon tuotteensa kierrätyksen ja jätehuollon. Lisäksi tuottajavastuulainsäädännössä on mahdollista kieltää vaarallisten aineiden käyttö tuotteiden valmistamisessa.

Tuottajilla on usein paremmat edellytykset järjestää käytöstä poistettavan tuotteen keräys ja kierrätys kuin esimerkiksi kunnalla. Tuotteen jakeluverkko voi toimia palautusverkkona (renkaat, romuajoneuvot, sähkö- ja elektroniikkaromu), tai tuottaja voi toimia itse kierrättäjänä (keräyspaperi, pakkaukset, renkaiden pinnoitus). Käytännössä kuitenkin tuottajien muodostamat tuottajayhteisöt huolehtivat jätehuoltovastuusta.

Viime kädessä kuluttaja maksaa

Tuottaja vastaa tiettyjen käytöstä poistettujen tuotteidensa jätehuollon kustannuksista. Viime kädessä kuitenkin kuluttaja maksaa tuottajavastuusta aiheutuvista kustannuksista ostamansa uuden tuotteen hinnassa. Ennen tuottajavastuuta koskevan lainsäädännön voimaantuloa kuluttaja maksoi jätehuoltokustannuksista hankkiutuessaan eroon arvottomaksi käyneestä tavarasta tai jätteestä.

Valtioneuvoston asetukset tuottajavastuusta