In English

Lainsäädäntö

Lukijalle tiedoksi:

Linkit johtavat joko tämän sivuston lakia käsittelevään kohtaan tai valtion säädöstietopankkiin (Finlex), joka sisältää Suomen ajantasaisen lainsäädännön sähköisessä muodossa. On kuitenkin huomioitava että vanhemmat lait ovat kokeneet erilaisia muutoksia vuosien varrella. Linkit johtavat nimenomaan koko lakitekstiin, eivät näihin yksittäisiin muutoksiin, jotka löytyvät varsinaisen lakitekstin alapuolelta säädöstietopankissa. Myös Jätelaitosyhdistyksen internetsivustolta löytyy kattava lista jäte- ja muihin ympäristöasioihin liittyvästä lainsäädännöstä.

Jäteasioita koskevat säännökset löytyvät pääasiassa:
Lisäksi jätehuollon järjestämistä säätelee:

Jätelaista löytyvät jätehuoltoon liittyvät tekniset säännökset ja yleiset jätehuollon järjestämiseen liittyvät säännökset. Ympäristönsuojelulaki sisältää jätteistä ja jätehuollon järjestämisestä aiheutuvia ympäristövaikutuksia koskevat säännökset, esimerkiksi ympäristölupaa koskevat säädökset. Terveydensuojelulain taustalla ovat terveyshaitat ja niiden torjunta. Naapuruussuhdelaki on säädetty naapureille aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Kemikaalilakia sovelletaan kemikaalijätteisiin, jotka otetaan huomioon lain ilmoitus- ja lupamenettelyissä muiden kemikaalien ohella.

Jäte- ja ympäristölainsäädännön ohella jätealaan olennaisesti vaikuttava asia on tuottajanvastuu, joka siirtää vastuun käytöstä poistetuista tuotteista aina tuotteen valmistajaan saakka. Tarkoituksena on että tuotteiden jätehuolto ja siihen liittyvät seikat otetaan huomioon jo tuotteen suunnittelu ja valmistusvaiheessa, jolloin jätteiden määrää ja vaarallisuutta voitaisiin vähentää ja jätteiden käsittelyä parantaa.

Jäte- ja ympäristönsuojelulainsäädäntö, kuten muukin lainsäädäntö, elää ja uudistuu jatkuvasti. Niin Suomessa kuin EU:ssakin tapahtuu jatkuvaa lainsäädännön uudistamista. Tämä asettaa yritysten ympäristöasioista vastaaville haasteita pysyä ajan tasalla tapahtuvissa muutoksissa. Lainsäädäntöä tulisikin tarkkailla säännöllisesti, ja sen hoitamiseen yrityksissä tulisi nimetä vastuuhenkilö. Lakimuutosten huomioiminen ja niiden täyttäminen ajoissa vähentää usein muutoksista aiheutuvia kustannuksia yrityksissä. Tällöin asioihin pystytään paneutumaan rauhassa ja eri vaihtoehtojen vertaileminen on helpompaa kuin jos tarvittavat muutokset tehtäisiin kiireessä vasta sitten kun on pakko.